Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jagiellonian Ideas Towards the Challenges of Modern Times - nowa publikacja pod redakcją pracowników naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją Leszka Korporowicza, Sylwii Jaskuły, Malgožaty Stefanovič, Pawła Plichty

Redaktor: Leszek Korporowicz, Sylwia Jaskuła, Malgožata Stefanovič, Paweł Plichta

Tytuł publikacji

  • w języku angielskim: Jagiellonian Ideas Towards the Challenges of Modern Times

Nazwa wydawnictwa: Biblioteka Jagiellońska

Miejsce i data wydania: Kraków 2017

Ilość stron: ss. 423.

Numer ISBN/ISSN: 978-83-949716-1-8

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54748

Słowa kluczowe

  • w języku polskim: Kraków, Jagiellonowie, Polska, dziedzictwo kulturowe, dialog międzykulturowy, Paweł Włodkowic.
  • w języku angielskim: Krakow, Jagiellonians, Poland, Cultural Heritage, Intercultural Dialogue, Pawel Wlodkowic.

Opis publikacji:

Many problems of the contemporary world include challenges already familiar to civilizations, societies and nations of distant epochs. Solutions to some of them, both intellectual and practical, are often forgotten or even unknown, while others have gained stereotypical interpretations, which do not always correspond to the truth. Meanwhile, the skilful interpretation of the cultural heritage of many contemporary nations may be a creative inspiration both in the effort to understand, diagnose as well as shape ways of resolving contradictions, conflicts and posing developmental questions towards the challenges of the contemporary world. The Jagiellonian era is an excellent area for such inspirations. During the three centuries fourteenth, fifteenth and sixteenth, concepts and a network of activities, institutions and legal regulations have been developed, which correspond to similar issues of contemporary Europe in the area of social mobility, multiculturalism, international and intercultural relations, religious tolerance, cooperation of regional, national and supranational communities. This cooperation is noticeable in the field of science, artistic creativity and political culture. It is worth mentioning that many ideas were conceived then, which go far beyond the area of geopolitical relations, and thus beyond what Polish historians called the ‘Jagiellonian idea’ in the second half of the nineteenth century. In political terms, it has always had different perception in individual countries that create a specific Jagiellonian space stretching from the Baltic Sea to the Black Sea. Yet, it should be remembered, that the space was not won with a sword, but a discourse of interests, more of less felt sense of community. The purpose of this book, however, is neither to evaluate nor to continue the visions of unity, but to highlight the many, very creative ideas that have arisen in the fields of science, culture, interreligious relations, public affairs, the concept of the common good, education and rights, as well as the patterns of political thinking in its interpretation of axiology. It is a very diverse world of ideas referring, as in the case of outstanding and still underestimated thought authored by Paweł Włodkowic - to universalizing values that go far beyond national contexts. They create a wealth of inspiration, when one looks at this heritage, not only in terms of political science, but also through cultural sciences, anthropology, cultural sociology, pedagogy, history of ideas, intercultural studies or social communication. The texts collected in the book are mainly the result of work within three seminars and one workshop carried out in 2017, designed in a comparative perspective, successively at the Jagiellonian University in Kraków, the University of Oxford, National Pedagogical Dragomanov University in Kiev and Western Sydney University. Each of these events was a separate, but at the same time corresponding experience, which participants found very interesting. This experience shows the Jagiellonian ideas from a different but complementary side. 

***

Wiele problemów współczesnego świata zawiera wyzwania znane już cywilizacjom, społeczeństwom i narodom odległych nawet epok. Niektóre ich rozwiązania, zarówno w sferze intelektualnej, jak i praktycznej są często zapominane lub też w ogóle nieznane, inne zyskały stereotypowe interpretacje, które nie zawsze odpowiadają prawdzie. Tymczasem umiejętne odczytanie dziedzictwa kulturowego wielu współczesnych narodów może mieć charakter twórczej inspiracji zarówno w wysiłku rozumienia, diagnozowania, jak i kształtowania dróg rozwiązywania sprzeczności, konfliktów oraz stawiania pytań rozwojowych wobec wyzwań współczesnego świata. Znakomitym obszarem takich inspiracji jest epoka jagiellońska. Na przestrzeni XIV-XVI w. wypracowano koncepcje i zbudowano sieć działań, instytucji oraz regulacji prawnych, jakie korespondują z całkiem analogicznymi problemami współczesnej Europy w sferze mobilności społecznej, wielokulturowości, relacji międzynarodowych i międzykulturowych, tolerancji religijnej, współpracy wspólnot o charakterze regionalnym, narodowym i ponadnarodowym. Współpraca ta dostrzegalna jest w sferze nauki, twórczości artystycznej i kultury politycznej. Co ważne, powstało wówczas wiele idei, które daleko wykraczają poza obszar stosunków geopolitycznych, a więc także poza to, co w drugiej połowie XIX wieku polscy historycy nazwali „ideą jagiellońską”. W znaczeniu politycznym zawsze miała ona odmienną percepcję w poszczególnych krajach tworzących swoistą przestrzeń jagiellońską rozciągającą się od Bałtyku po Morze Czarne. Warto jednak pamiętać, iż nie była to przestrzeń zdobywana mieczem, a jedynie dyskursem interesów, mniej lub bardziej odczuwanej wspólnoty. Zadaniem niniejszej książki nie jest jednak ani ocena, ani kontynuacja wizji zjednoczeniowych, ale wyeksponowanie wielu, bardzo twórczych idei, jakie powstały w sferze nauki, kultury, stosunków międzyreligijnych, spraw publicznych, koncepcji dobra wspólnego, edukacji i praw oraz wzorców myślenia politycznego w jego wykładni aksjologicznej. Jest to bardzo różnorodny świat idei odwołujących się – tak jak w przypadku wybitnej i ciągle niedocenianej myśli Pawła Włodkowica – do wartości uniwersalizujących, przekraczających dalece konteksty narodowe. Tworzą one bogactwo inspiracji, gdy spojrzy się na owo dziedzictwo, nie tylko w kategoriach politologicznych, ale poprzez pryzmat nauk o kulturze, antropologii, socjologii kulturowej, pedagogiki, historii idei, studiów międzykulturowych czy komunikacji społecznej.

Zebrane w książce teksty są w przeważającej mierze efektem pracy w ramach trzech seminariów i jednego warsztatu realizowanych w 2017 roku, zaprojektowanych w perspektywie porównawczej, kolejno w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie w Oxfordzie, Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. M. Dragomanowa w Kijowie i Uniwersytecie Zachodniego Sydney (Western Sydney University). Każde z tych wydarzeń stanowiło odrębne, a jednocześnie korespondujące ze sobą doświadczenie, w każdym przypadku bardzo interesujące dla uczestników. Doświadczenie to ukazuje idee jagiellońskie z innej, ale dopełniającej się strony.

 

A public task co-financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the framework of the competition “Public Diplomacy 2017” – the component “Cooperation in the field of public diplomacy 2017”. The publication only expresses the views of the authors and cannot be equated with the official position of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Więcej o projekcie: https://www.facebook.com/ideejagiellonskie/

okładka książki