Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"La violencia en América Latina Retos y perspectivas para el futuro " - nowa publikacja pod redakcją pracowników naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się książka pod redakcją Ángel-Baldomero Espina Barrio, Karola Derwicha i Moniki Sawickiej pt. "La violencia en América Latina Retos y perspectivas para el futuro "

Redaktor: Ángel-Baldomero Espina Barrio, Karol Derwich, Monika Sawicka

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: La violencia en América Latina Retos y perspectivas para el futuro [Przemoc w Ameryce Łacińskiej. Wyzwania i perspektywy na przyszłość]
  • w języku angielskim: Violence in Latin America. Challenges and prospects for the future

Nazwa wydawnictwa: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miejsce i data wydania: Kraków, 2021

Ilość stron: 270

Ilość arkuszy wydawniczych: 17

Numer ISBN/ISSN: 978-83-233-4954-9

Ilość punktów: 80

Słowa kluczowe

  • w języku polskim: przemoc, bezpieczeństwo, Ameryka Łacińska, zabójstwa, przemoc endemiczna
  • w języku angielskim: violence, safety, Latin America, homicides, endemic violence

Opis publikacji:

Choć nazywana obszarem pokoju, w którym prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu międzypaństwowego jest niezwykle niskie, Ameryka Łacińska pozostaje najniebezpieczniejszym regionem świata. Na takie twierdzenie pozwalają publikowane przez Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości (UNODC) dane dotyczące wskaźnika zabójstw na 100 000 mieszkańców. Z raportu za 2017 rok wynika, że wskaźnik ten w Ameryce Południowej (24,2) był wyższy niż w Afryce (13,0), Europie (3,0) czy Azji (2,3). Mimo że zagwarantowanie bezpieczeństwa osobistego jest jednym z fundamentalnych obowiązków państwa, nie znajduje on odzwierciedlenia w praktyce. Rzeczywistość w Ameryce Łacińskiej, w której przemoc przybiera bardzo zróżnicowane formy, jest przy tym niezwykle złożona. Ta rzeczywistość stanowi temat niniejszej książki.

Autorzy poszczególnych rozdziałów pochylają się nad zagadnieniem przemocy i bezpieczeństwa, aby przybliżyć czytelnikowi źródła przemocy, jej – niekiedy nieoczywiste – rodzaje oraz konsekwencje. Przyglądając się analizowanym zjawiskom przez pryzmat badań antropologiczno-kulturowych, politologicznych i literackich, eksperci uwzględniają przy tym specyfikę poszczególnych państw, m.in. Meksyku, Kolumbii, Argentyny, Peru czy Salwadoru. Reprezentując zróżnicowane dziedziny i ośrodki akademickie w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz państwach Ameryki Łacińskiej, badacze nie ulegli pokusie poszukiwania uniwersalnych i uproszczonych rozwiązań, lecz kierowali się dążeniem do rzetelnego nakreślenia zjawiska dotykającego milionów obywateli regionu. Książka jest głosem w dyskusji nad być może najpoważniejszym wyzwaniem stojącym przed Ameryką Łacińską w XXI wieku.

____________________________________

Although defined as an area of peace due to the low likelihood of inter-state conflict, Latin America is the most dangerous region in the world. Such statement is supported by figures published by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) indicating the homicide rate per 100,000 inhabitants. Data for 2017 show that the homicide rate in South America (24.2) was higher than in Africa (13.0), Europe (3.0), and Asia (2.3). Although ensuring personal safety is one of the fundamental obligations of the state, this standard is not translated into practice. The reality of Latin America, where violence takes very diverse forms, is very complex. This reality is the subject of this book.

The authors of the chapters in this volume investigate the notion of violence and safety with the aim of bringing the reader closer to the sources of violence, its – at times imperceptible – types and consequences. By looking at the analyzed phenomena through the prism of anthropological, cultural, political and literary studies, experts take into account the particularities of various countries, such as Mexico, Colombia, Argentina, Peru and El Salvador. Representing diverse research areas and academic centers in Europe, the United States and Latin American countries, the authors resisted the temptation of seeking universal and simplified solutions. Instead, they provided an insightful and thought-provoking overview of a phenomenon affecting millions of citizens in the region. The publication is therefore a voice in the discussion on possibly the most serious challenge facing Latin America in the 21st century.

<span lang="es">La violencia en America Latina</span> okładka książki

Polecamy również
Ruchy miejskie w Polsce - nowa publikacja autorstwa pracownika naszego Wydziału
Ruchy miejskie w Polsce - nowa publikacja autorstwa pracownika naszego Wydziału
Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze - nowa publikacja pod redakcją pracowników naszego Wydziału
Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze - nowa publikacja pod redakcją pracowników naszego Wydziału
Islands of Memory: The Landscape of the (Non)Memory of the Holocaust in Polish Education from 1989 to 2015 - nowa publikacja pracowniczki naszego Wydziału
Islands of Memory: The Landscape of the (Non)Memory of the Holocaust in Polish Education from 1989 to 2015 - nowa publikacja pracowniczki naszego Wydziału
Chinese Law Research Guide - nowa publikacja współautorstwa studentki naszego Wydziału
Chinese Law Research Guide - nowa publikacja współautorstwa studentki naszego Wydziału