Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat Dziekana w sprawie organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/2022

KOMUNIKAT

DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Z DNIA 21 STYCZNIA 2022 r.

 

w sprawie: organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/2022

 

Zimowa sesja egzaminacyjna roku akademickiego 2021/2022 będzie realizowana zgodnie
z obowiązującym planem i harmonogramem. Co do zasady, zaliczenia i egzaminy odbywać się będą w trybie zdalnym przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich pozostałych elementów opisanych w sylabusie.

Wyjątkiem są sytuacje, w których przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów w trybie stacjonarnym jest niezbędne dla realizacji efektów uczenia się lub niemożliwe jest przeprowadzenie ich w trybie zdalnym. Decyzję w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w trybie stacjonarnym podejmuje zastępca dyrektora ds. dydaktycznych lub kierownik kierunku na wniosek prowadzącego i po konsultacji ze studentami uczestniczącymi w danym kursie.

Egzaminy i zaliczenia zdalne odbywają się z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu nr 131 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie: zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.