Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Karolina Golemo z Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ laureatką w międzynarodowym konkursie sieci HERA

Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ będzie realizowany prestiżowy grant z zakresu nauk humanistycznych przez Panią dr Karolinę Golemo z Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ, która została laureatką w międzynarodowym konkursie sieci HERA (Humanities in the European Research Area). W skład konsorcjum badawczego weszli partnerzy: prof. Ian Woodward,  Syddansk Universitet z Danii  (lider), dr Pauwke Berkers, Erasmus University z Holandii, dr Aileen Dillane, University of Limerick z Irlandii i dr Jo Haynes, University of Bristol z Wielkiej Brytanii. Dr Karolina Golemo będzie realizować 3-letni projekt badawczy zatytułowany „European Music Festivals, Public Spaces and Cultural Diversity” (Europejskie Festiwale Muzyczne, Przestrzenie Publiczne i Różnorodność Kulturowa”), w skrócie FestiVersities.

FestiVersities - to porównawcze studium festiwali muzycznych jako miejsc umożliwiających spotkania z różnorodnością kulturową. Uczestnictwo w festiwalach jest współcześnie ważnym przejawem konsumpcji kulturowej w Europie. Przestrzenie festiwalowe mają potencjał umożliwiający łączenie ludzi i umacnianie tolerancji, ale jednocześnie mogą także utrwalać różnego rodzaju nierówności i wykluczenie społeczne.  Pomysłodawcy projektu zamierzają poznać sposoby definiowania kulturowej różnorodności i modele zarządzania nią oraz zbadać, w jaki sposób różnorodność ta (w aspekcie społeczno-kulturowym, etnicznym, rasowym, płciowym, etc.) przejawia się w kontekście festiwali muzycznych w Europie. Przedmiotem analizy będą nie tylko zjawiska obserwowalne na scenie i wokół niej, ale także wszystko to, co dzieje się obok, „za kulisami”.  Aby poznać i zrozumieć złożony proces organizacji festiwalu - od planowania do realizacji, konieczne będzie przyjęcie różnych perspektyw, oddanie głosu różnym aktorom działającym w festiwalowej przestrzeni: organizatorom, przedstawicielom obsługi festiwalowej, artystom, publiczności, lokalnej społeczności.  W centrum analizy znajdą się doświadczenia jednostek i nadawane przez nich znaczenia oraz indywidualne profile uczestnictwa.  W badaniach stosowane będzie przede wszystkim podejście jakościowe (m.in. obserwacja uczestnicząca, wywiady, audio-wizualne metody etnograficzne). Wsparciem dla badaczy będzie współpraca z partnerami nie-akademickimi, tzw. interesariuszami, zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i lokalnym (partnerem w polskiej części projektu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe).  Dużym wyzwaniem dla zespołu jest praktyczne zastosowanie rezultatów projektu, czyli wypracowanie rekomendacji dla organizatorów festiwali, tak aby skuteczniej promować różnorodność, spójność i solidarność społeczną.

Polska część projektu, którą pokieruje dr Karolina Golemo, dotyczy, między innymi, roli festiwali muzycznych jako przestrzeni spotkania Polaków z kulturową odmiennością, definiowania europejskości i wizerunku Polski w Europie, szans i barier dla dialogu międzykulturowego, a także postrzegania różnorodności w kontekście nierówności społecznych i relacji centrum-peryferie.

……………………………………

Dr Karolina Golemo - socjolożka kultury i kulturoznawczyni; zajmuje się różnorodnością kulturową Włoch i Półwyspu Iberyjskiego, procesami migracyjnymi, problematyką wizerunku i stereotypizacji w mediach i kulturze. Obecnie w centrum jej zainteresowań znajduje się muzyka w relacjach międzykulturowych oraz problematyka tożsamości i twórczości artystycznej migrantów. Ma również wykształcenie muzyczne (dyplom średniej szkoły muzycznej w klasie fortepianu), https://jagiellonian.academia.edu/KarolinaGolemo  

Fot.Kadr z festiwalu muzyki świata FMM Sines, w Portugalii

Fot. Ujęcie z festiwalu kultur imigranckich Imigrarte w Lizbonie

Fot. Fotografia z koncertu w ramach Festas de Lisboa, corocznych obchodów odbywających się w czerwcu.