Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

List Dziekana WSMiP do Studentek i Studentów Wydziału na rok akademicki 2021/2022

Szanowni Państwo, Drogie Studentki i Drodzy Studenci Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego!

de hab. Paweł Ladler, prof. UJ Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

W związku z inauguracją 658 roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim, który jest zarazem 21 rokiem akademickim w historii Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych chciałbym wszystkim Państwu – studiującym na kilkudziesięciu kierunkach studiów I i II stopnia – złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów dydaktycznych i naukowych w roku, którego wyjątkowość jest naznaczona nie tylko trwającą pandemią, ale przede wszystkim możliwością wspólnego przebywania i studiowania w nowej siedzibie Wydziału. Jestem przekonany, że nowocześnie wyposażone aule i sale umożliwią prowadzenie zajęć dydaktycznych w komfortowych warunkach, a wspólne pomieszczenia i przestrzenie będą stanowić idealne forum dla dyskusji naukowych oraz skutecznej integracji studentów wszystkich kierunków. Począwszy od nowego roku akademickiego Wydział będzie dysponował dwoma budynkami – główną siedzibą przy ul. Reymonta 4 oraz siedzibą Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu przy ul. Oleandry 2a. Niewielka odległość między budynkami, jak również umiejscowienie studenckiego common room w przyziemiu budynku przy ul. Reymonta 4 (pokój -103) powodują, że po raz pierwszy w historii uda się zrealizować marzenie społeczności akademickiej o miejscu, które wzmocni tożsamość wydziałową jednocześnie gwarantując właściwe warunki do studiowania dla kilku tysięcy studentów.

Rozpoczynając nowy rok akademicki trudno uciec od otaczającej nas pandemicznej rzeczywistości, która zdeterminowała funkcjonowanie społeczeństw i instytucji, w tym uczelni wyższych przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Zmuszeni do funkcjonowania w trybie zdalnym, zarówno wykładowcy, jak i studenci przenieśli swoją aktywność do sieci, spędzając większość czasu przed ekranami komputerów, co bez wątpienia wpłynęło na jakość kształcenia oraz na relacje międzyludzkie, tak ważne w życiu uniwersyteckim. Aktualnie obowiązujące zasady studiowania, które zostały uregulowane na podstawie Komunikatów nr 19 i 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komunikatu Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych z dnia 24 września br. zakładają powrót kształcenia stacjonarnego, za wyjątkiem tych zajęć, które muszą być prowadzone w formie zdalnej. Wszelkie informacje na temat zajęć zdalnych zostały umieszczone na stronach internetowych jednostek prowadzących dany kierunek studiów. Zakładając jednak, że będziecie Państwo głównie uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych w nowej siedzibie Wydziału, chciałbym przypomnieć o obowiązujących obostrzeniach sanitarnych, których wszyscy powinniśmy przestrzegać. Jestem przekonany, że mimo pewnych uciążliwości, proces kształcenia będzie przebiegał bez zakłóceń i wszyscy na nowo dostrzeżemy wartość stacjonarnej dydaktyki oraz docenimy możliwość bezpośrednich spotkań w salach wykładowych, na korytarzach, w bibliotekach, czy wspólnych przestrzeniach socjalnych. Marzę, podobnie jak Państwo, aby wspólne dyskusje na tematy naukowe i pozanaukowe wypełniły mury Wydziału, a wszyscy Ci, którzy przyjechali do Krakowa na studia mogli odkryć magię miasta i Uniwersytetu, które od setek lat są ze sobą związane tworząc niepowtarzalną atmosferę.

Proszę pamiętać, że w Uniwersytecie oraz na Wydziale znajduje się wiele instytucji oraz osób, które reprezentują Państwa interesy. Każdy kierunek studiów ma swojego kierownika, nierzadko w randze zastępcy Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych. Osoby te są odpowiedzialne za przebieg procesu dydaktycznego i dostosowywanie programów kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz nowoczesnych formatów dydaktycznych. Kierownicy studiów współpracują ze sobą w Wydziałowej Komisji Dydaktycznej, na czele której stoi Pani Dziekan Ewa Trojnar, zarządzająca dydaktyką na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Zadaniem Pani Dziekan jest reprezentowanie interesów wszystkich kierunków studiów w Uczelnianej Komisji ds. Nauczania, rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających z przebiegu procesu dydaktycznego oraz implementowanie procedur uczelnianych na Wydziale. Nad jakością kształcenia czuwa również Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia, dr Paweł Ścigaj, który nie tylko ma za zadanie wdrażać skuteczne narzędzia i metody podnoszące jakość nauczania, ale przede wszystkim wychodzić naprzeciw wyzwaniom związanym z prowadzeniem wysokiej jakości zajęć dydaktycznych. Istotną rolę w procesie studiowania pełni także dr Przemysław Tacik, Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i równego traktowania, do którego możecie Państwo zwrócić się w każdej sytuacji potencjalnego naruszenia Waszych praw, choć mam nadzieję, że sytuacje takie będą należeć do rzadkości. Jednocześnie proszę mieć świadomość, że najważniejszą organizacją reprezentującą interesy studentów Wydziału jest Samorząd Studentów, a dokładniej Wydziałowa Rada Samorządu Studentów, w której działają reprezentanci różnych kierunków studiów. Samorząd z jednej strony reprezentuje Państwa w relacjach z władzami Wydziału i Instytutów, organizując lub współorganizując wydarzenia o charakterze naukowym lub kulturalnym, z drugiej zaś współpracuje z Uczelnianym Samorządem dbając, aby interesy studentów Wydziału były realizowane na forum uniwersyteckim. Dużą wartością naszej jednostki są aktywnie działające koła naukowe, które inicjują liczne wydarzenia o charakterze naukowym i popularnonaukowym stanowiąc znakomitą płaszczyznę do rozwoju umiejętności badawczych i kompetencji miękkich dla studentów Wydziału.

Przy okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego, chciałbym Państwu przypomnieć, że wartościami, wokół których funkcjonuje Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest interdyscyplinarność oraz internacjonalizacja, przejawiające się m.in. poprzez istnienie wielu różnych kierunków studiów, skupiających obywateli kilkudziesięciu państw świata. Ta mieszanka kultur i tradycji reprezentowana przez społeczność akademicką Wydziału sprawia, że nasze motto „Uczymy rozumieć świat” nabiera wyjątkowego wymiaru i znaczenia wobec wyzwań współczesności. Żyjąc w bardzo spolaryzowanym świecie, w którym język dyskursu publicznego nierzadko sięga do skrajności utrudniając spokojną i rzetelną dyskusję, wykładowcy i studenci Uniwersytetu powinni w jeszcze większym stopniu pamiętać o konieczności poszanowania różnych poglądów, odmienności kulturowych i religijnych czy sprzecznych ideologii. Na szczęście na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych przyświeca nam nie tylko świadomość akademickich wartości według których powinniśmy postępować, ale również poczucie misji, wedle którego uczymy rozumieć świat z różnych perspektyw i w różnych kontekstach, pozostawiając studentom przestrzeń do własnego kreatywnego myślenia i krytycznego spojrzenia na zagadnienia społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe. Proszę zatem wykorzystać ten wyjątkowy czas studiów do pozyskania wiedzy i kompetencji społecznych, jak również do otwarcia się na drugiego człowieka i poznania ludzi, z którymi kiedyś przyjdzie Państwu zmieniać świat.

 

Wszystkiego najlepszego z okazji inauguracji nowego roku akademickiego!

Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

 

Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ