Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że nakładem wydawnictwa EADI European Association of Development Research and Training Institutes ukazała się nowa publikacja pt.: "Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation". Autorami tekstu są Peter Taylor, Laura Camfield, Alexandre Abreu, Marcin Grabowski, Nita Mishra, Crystal Tremblay

Autor: Peter Taylor, Laura Camfield, Alexandre Abreu, Marcin Grabowski, Nita Mishra, Crystal Tremblay

Tytuł publikacji 

  • w języku angielskim: Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation

Nazwa wydawnictwa: EADI European Association of Development Research and Training Institutes

Miejsce i data wydania: Kaiser-Friedrich-Straße 11, 53113 Bonn, Germany, Styczeń 2024

Ilość stron: 8

Inne: https://www.eadi.org/fileadmin/user_upload/EADI/Publications/EADI_Reflection_Paper_Jan_2024.pdf

Słowa kluczowe

  • w języku angielskim: decolonising, knowledge, development, EADI

Opis publikacji:

Wiele osób uważających, że studia rozwojowe zrodziły się z kolonialnego sposobu myślenia, również twierdzi, że ten sposób myślenia trwa do dziś. Wezwania do dekolonizacji nie tylko studiów rozwojowych, ale i szerszych nauk społecznych (w tym nauk przyrodniczych i stosowanych) stały się w ostatnich latach coraz głośniejsze. Można jednak również postrzegać studia rozwojowe jako napędzane przez antykolonialny sposób myślenia, począwszy od jego pojawienia się w ferworze ruchów niepodległościowych lat 50. i 60. XX wieku oraz perspektywy globalnej solidarności. Czy zatem studia nad rozwojem są przedsięwzięciem neokolonialnym, przedsięwzięciem antykolonialnym, czy też zmieniającą się, przekształcającą, a czasem kłopotliwą kombinacją obu? W jaki sposób informuje nas to o tym, jak i w jakich kontekstach realizowany jest rozwój? Jakie są implikacje dla zaangażowania EADI w wysiłki na rzecz dekolonizacji wiedzy na rzecz rozwoju?

W okresie intensywnych globalnych zawirowań wydaje się, że jest to ważny czas dla EADI na refleksję nad takimi kwestiami, biorąc pod uwagę, że jest to stowarzyszenie skupiające różnorodny wachlarz organizacji, ludzi, historii i perspektyw. Jej członkowie wnoszą bogactwo różnych wpływów i doświadczeń kolonialnych, umiejscowionych w kontekście Europy, która sama w sobie nieustannie ewoluuje. Rzeczywiście ważne jest, aby czerpać naukę ze sposobów, w jakich obywatele w różnych kontekstach narodowych doświadczają pojawiających się form kolonizacji, a także tych, które mają dłuższe korzenie historyczne. Należy zdawać sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie ze sobą zainteresowanie EADI tymi kwestiami, postrzeganymi obecnie jako kolejna forma intelektualnej kolonizacji. EADI stanowi zatem niezwykle cenne źródło wiedzy i doświadczenia, które pomaga informować i kształtować zbiorowe myślenie wokół procesów, które mogą wspierać dekolonizację bez odtwarzania jej na nowo.

Podczas gdy EADI zbliża się do tak ważnego momentu, co myślą inni o pomysłach i potencjalnych działaniach przedstawionych powyżej? Jakie sugestie, dowody, spostrzeżenia i konkretne propozycje chcieliby wnieść do tej rozmowy? Nasza publikacja jest zaproszeniem do udziału w otwartej dyskusji na ten temat.

Many who believe Development Studies was born from a colonial mindset also perceive this mindset continuing to this day. Calls to decolonise not only Development Studies, but social sciences more broadly and beyond (including the natural and applied sciences), have grown louder in recent years. But it is also possible to see Development Studies as driven by an anti-colonial mindset from its emergence in the ferment of 1950s/1960s independence movements and orientation towards global solidarity. So, is Development Studies a neo-colonial endeavour, an anti-colonial endeavour, or a shifting, transforming and, sometimes, perplexing combination of both? How does this inform how, and under which contexts, development is pursued? And what are the implications for EADI’s engagement in efforts to decolonise knowledge for development?

 

In a period of intense global turbulence, this seems an important time for EADI to reflect on such issues, given it is an Association which brings together a diverse array of organisations, people, histories and perspectives. Its members bring a wealth of different influences and experiences of coloniality, located within the context of Europe which, itself, continues to evolve and change. Indeed, it is important to learn from ways in which citizens in a range of different national contexts experience emergent forms of colonisation, as well as those with longer historical antecedents. There is a need to be conscious of the dangers of EADI’s attention to these issues now as being perceived as yet another form of intellectual colonisation. EADI therefore represents an incredibly valuable resource of knowledge and experience to help inform and shape collective thinking around processes and approaches that can support decolonisation without reproducing it in yet new ways.

 

As EADI approaches that significant moment, what do others feel about the ideas and potential actions shared above? What suggestions, evidence, insights, and concrete proposals would others like to bring to this conversation? This is the invitation to discuss and contribute.

Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation

Polecamy również
<span lang="en">Religion and American Politics – Domestic and International Contexts</span> - nowa publikacja pod redakcją pracowniczki naszego Wydziału

Religion and American Politics – Domestic and International Contexts - nowa publikacja pod redakcją pracowniczki naszego Wydziału

<span lang="en">Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology</span> - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału

<span lang="en">„Personal enemies, conceptual friends. Karl Loewenstein and Carl Schmitt on self-destructive legalism”</span> - nowy artykuł pracownika naszego Wydziału

„Personal enemies, conceptual friends. Karl Loewenstein and Carl Schmitt on self-destructive legalism” - nowy artykuł pracownika naszego Wydziału