Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, MOWA NIENAWIŚCI, MOBBING

Co to jest dyskryminacja?

Dyskryminacja to nierówne traktowanie (mogące polegać na działaniu, zaniechaniu lub stosowaniu pewnego kryterium), które nie odwołuje się do obiektywnie uzasadnionej przyczyny, lecz odnosi się do rzeczywistych lub domniemanych cech tożsamości, takich jak: płeć, tożsamość płciowa, kolor skóry („rasa”), język, pochodzenie narodowe i/lub etniczne, religia, wyznanie lub bezwyznaniowość, światopogląd, stan zdrowia, niepełnosprawność, wiek, orientacja psychoseksualna, status społeczny i ekonomiczny i inne. Katalog tych kryteriów nie jest zamknięty.

Dyskryminacja może być: 1) bezpośrednia – gdy pewna osoba jest wprost traktowana gorzej niż inne osoby w porównywalnej sytuacji z uwagi na powyższe kryteria,

Przykłady: wykładowca/czyni zaniża lub zawyża wymagania stawiane na zajęciach studentkom (w relacji do studentów). Wykładowca/czyni inaczej ocenia studentów/ki z różnych krajów. Przełożony rozdysponowuje środki finansowe jednostki w zależności od płci pracownika/czki. Przełożony nie zapewnia pracownikom nieznającym języka polskiego tłumaczenia wydawanych przez siebie decyzji i poleceń.

2) pośrednia – gdy gorsze traktowanie jest ukryte za pozornie neutralnym kryterium, które jednak powoduje powstanie nierówności z uwagi na powyższe kryteria.

Przykład: wykładowca/czyni przyznaje dodatkowe punkty za pełną poprawność językową wypowiedzi ustnej, co stawia w gorszej pozycji osoby, dla których polski jest językiem wyuczonym. Przełożony wymusza na pracownikach/czkach pracę w dni, które dla niektórych z nich mogą być wynikającymi z ich religii dniami zmuszającymi powstrzymanie się od pracy.

 

Co to jest molestowanie?

Molestowanie to niepożądane zachowanie – nakierowane na cechy tożsamości osoby pokrzywdzonej – którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Przykład: sytuacja, w której osoba drwi i wyśmiewa czyjeś pochodzenie lub wygląd, sposób posługiwania się językiem polskim lub obcym albo orientację seksualną. Przełożony tworzy wokół osoby chorej (fizycznie lub psychicznie) wrogą atmosferę, sugerującą, że z tą osobą nie warto pracować.

 

Co to jest molestowanie seksualne?

Molestowanie seksualne to każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci jakiejś osoby (np. dotykanie, zbyt bliskie podchodzenie, obmacywanie, komentarze odnoszące się do wyglądu, budowy ciała, pokazywanie lub umieszczanie na widoku zdjęć przedstawiających osoby jako obiekty seksualne, seksistowskie dowcipy, proponowanie spotkań poza zajęciami, nagabywanie o prywatny numer telefonu, seksualizacja atmosfery na zajęciach lub w spotkaniach o charakterze merytorycznym, np. na dyżurach).

Przykłady: wykładowca wystawia studentkom ubranym w spódnice inne oceny niż studentkom ubranym w spodnie. Wykładowca używa wyrażenia „płeć piękna”. Wykładowca podaje przykłady zbudowane na stereotypowych przedstawieniach kobiecości lub męskości. Utrwalanie stereotypowych wizerunków kobiet i mężczyzn w materiałach promujących działalność koła naukowego albo w toku studenckiej działalności kulturalnej (np. wybory „Super Studenta” i „Najmilszej Studentki”).

 

Co to jest mowa nienawiści?

Mowa nienawiści to wszelkie formy ekspresji (wypowiedzi ustne, pisemne, przedstawienia graficzne i inne), które wyszydzają, poniżają, oczerniają, oskarżają osoby lub grupy osób, albo też grożą im z uwagi na faktyczną lub domniemaną cechę tożsamości.

Przykład: obecne w przestrzeni uniwersytetu wlepki przedstawiające symbole białej supremacji lub przekreślonej gwiazdy Dawida.

 

Co to jest mobbing?

Mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Przykłady: przełożony regularnie wyolbrzymia błędy lub zaniechania pracownika/czki. Przełożony nakłada zbyt wiele obowiązków na pracownika/czkę, a następnie rozlicza go/ją z ich niedopełnienia. Przełożony podważa sens dokonywanej przez pracownika/czkę pracy i uznaje ją za bezwartościową. Przełożony nie respektuje opinii wyrażanych przez pracownika/czkę i wysuwa argumenty ad personam.