Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

NEWSLETTER, 25 września 2023 r.

I. INFORMACJE WŁADZ DZIEKAŃSKICH – Rada Wydziału w dn. 19.09.2023 r. 

  1. W poniedziałek 2 października br. o godzinie 9:30 w auli głównej (s. 039) odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale. Wykład gościnny na temat zagrożeń i wyzwań współczesnej demokracji wygłosi Pani prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg, Prodziekan Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W związku z inauguracją wydziałową w poniedziałek 2 października br. od 8:00 do 11:30 zostaną ogłoszone godziny dziekańskie. 
  2. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. Panu Dziekanowi dr. hab. Pawłowi Laidlerowi został nadany tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o polityce i administracji. Serdecznie gratulujemy tego osiągnięcia. 
  3. Jak co roku przeprowadzony zostanie wydziałowy konkurs na najlepsze prace dyplomowe obronione w kończącym się roku akademickim 2022/2023. Zgłoszenia można składać drogą mailową do 30 września br., a kandydaturę do nagrody może zgłosić promotor lub recenzent pracy dyplomowej. Szczegóły informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Wydziału.  
  4. Ponowna ocena okresowa osób, które otrzymały w poprzedniej ocenie okresowej oceny E lub D za działalność naukową lub dydaktyczną, odbędzie się wkrótce, czyli 2 lata po poprzedniej ocenie okresowej. Pod uwagę będzie brany dorobek za lata 2021 i 2022, ale również z pierwszej połowy 2023 roku. Na początku października br. Komisja ds. oceny okresowej zbierze się i ustali zasady oceny. Ponowna ocena okresowa zostanie przeprowadzona najpóźniej do końca listopada br. Wszyscy zainteresowani zostaną bezpośrednio poinformowani na temat procedury. 

 

II. NAJNOWSZE PUBLIKACJE 

Monografie i rozdziały w monografiach 

Monika Sawicka, Brazil's International Activism Roles of an Emerging Middle Power, Routledge: New York 2023. 

Przemysław Tacik, Deconstructing Self-Determination in International Law. Sovereignty, Exception, and Biopolitics. Leiden and Boston: Brill 2023. 

Janusz Węc, The System Reform of the Economic and Monetary Union (2010–2022). Dynamics – Successes – Failures, Peter Lang Publishing, Lausanne-Berlin-Bruxelles 2023, s. 260. 

Maciej Smółka, The Sound of a City: A Study of the Phenomenon, Peter Lang: Berlin 2023, ss. 210. https://www.peterlang.com/document/1369553 

Małgorzata Abassy, Aleksander Gribojedow. W poszukiwaniu granic imperium, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023, 285 s. https://doi.org/10.4467/K7428.121/22.23.16936 

Olesia Tkachuk, Rosja wobec wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej w latach 2004-2022, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2023.  

Kinga Gajda, ed., The Heritage of Central and Eastern Europe, Peter Lang, Berlin 2023. 

Klaus Bachmann, Joanna Bar (eds.), German colonialism in Africa, Peter Lang; https://www.peterlang.com/document/1362016

Piotr Kimla, Moralne manowce faszyzmu w ujęciu Leopolda Caro, w: L. Caro, Państwo, faszyzm, solidaryzm. Wybór pism, wyboru dokonał, oprac. i wstępem opatrzył P. Kimla, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2023, ss. 1-214, 

Anna Citkowska-Kimla, Zagrożenia cywilizacji zachodniej – bolszewizm, imperializm razowy, ochlokracja. Florian Znaniecki o społeczno-politycznych problemach swoich czasów, w: F. Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej. Wybór pism, wyboru dokonała, oprac. i wstępem opatrzyła A. Citkowska-Kimla, Kraków 2023, ss. 1-157, 

Anna Citkowska-Kimla, Oryginalność komparatystyki faszyzmu i komunizmu. Leon Wasilewski o wspólnych elementach totalitaryzmów, w: L. Wasilewski, „Bolszewizm, faszyzm i kwestie narodowościowe”, wyboru dokonała, oprac. I wstępem opatrzyła A. Citkowska-Kimla, Kraków 2023, ss. 1-198. 

Krzysztof Koźbiał, Rola sportu w staraniach quasi-państw o uznanie międzynarodowe, [w:] Y. Portnyi, B. Stachura, K. Sypień (red.), Podmioty pozapaństwowe jako determinanta współczesnych stosunków międzynarodowych, Kraków 2023, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, s. 55-69. 

Joanna Bar, Tanyu Ngenge Ransom, Contemporary conflicts in Cameroon and their roots in colonial boundary delimitation, in: German colonialism in Africa, eds. K. Bachmann, J. Bar (series: Studies in History, Memory and Politics), Peter Lang; https://www.peterlang.com/document/1362016 

 

Artykuły 

Ewa Bujwid-Kurek, Artem Susolia, The political system of Russia between democratization and authoritarianism, "Sociological Review", vol.57, no. 2/2023, pp.399-423. 

Amandine Desille & Karolina Nikielska-Sekuła (2023), Multisensory approaches in migration research: reflections and pathways, Visual Studies, DOI: 10.1080/1472586X.2023.2234874  

Anna Prokop-Dorner, Natalia Ożegalska-Łukasik, Maria Świątkiewicz-Mośny Obrazy pandemii szkicowane doświadczeniem rodzin osób rozwijających się w spektrum autyzmu – badanie wyzwań dla osób neuroróżnorodnych i ich opiekunów w kontekście anomii wywołanej globalnym kryzysem zdrowotnym, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 19, nr 3 (2023). 

Janusz Węc, Unia Europejska wobec kryzysu uchodźczego i humanitarnego na Ukrainie w latach 2022-2023. Dynamika – instrumenty prawne i instytucjonalne – środki pomocowe, „Przegląd Zachodni 2023, nr 1-2, s. 7-32.  

Joanna Bar, Accession of the Democratic Republic of the Congo to the East African Community: a threat to regional security or an opportunity for the peacebuilding proces?, Polish Political Science Review, vol. 11, nr 1.  

Elżbieta Wiącek 2023. Rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej na drodze do odzyskania praw do reprezentacji i zarządzania własnym dziedzictwem kulturowym, "Perspektywy Kultury" 41, 2/2 (2023), 243-274. 

Krzysztof Koźbiał, Agnieszka Nitszke, Andrzej Porębski (red.), „Politeja” 2023, nr 1 (82), Szwajcaria: polityka i kultura.  

Krzysztof Koźbiał, Referenda w Księstwie Liechtensteinu, „Politeja” 2023, nr 1 (82), s. 85-102.  

Agata Krzywdzińska, Kondycja dziennikarstwa śledczego w rosji na przykładzie „Novej Gazety”Tom 19 (2023): Pochwała polifonii | Dziennikarstwo i Media (wuwr.pl) 

Michał Kuryłowicz, Ewolucja postawy elit politycznych V Republiki Francuskiej wobec Rosji w kontekście wojny na Ukrainie, "Przegląd Zachodni", 2023, Nr 1-2 (386), s. 75-94. 

Michał Kuryłowicz, ‘To Speak to the Hegemon’: The Visions of Soviet Past in the History Coursebooks of Central Asia Countries, "Politeja", 2023, nr 1/82, s. 395-408. 

Marek Bankowicz, System polityczny Szwajcarii, czyli przypadek jedyny w swoim rodzaju, "Politeja" Nr 1(82)/2023. 

Joanna Bobula, Droga do domu. Ukraińskie działania teatralne w przestrzeni publicznej po 1991 roku na przykładzie projektu sztuki współczesnej GogolFest [w:] „Politeja”: Rok 1991 i przemiany na obszarze postsowieckim, red. Joanna Bobula i Denys Pilipowicz, Nr 2 (83), s. 209 228.  

Justyna Budzik, Jestem bardzo ciekaw co ty tam widzisz / z tych niebotycznych wysokości". Monologi wewnętrzne Edwarda Zymana, „Kwartalnik i Stowarzyszenie literacko-artystyczne "Fraza", nr 1-2, s.25-35.  

Piotr Kimla, Absolutyzacja woli ludu jako źródło degeneracji ustroju demokratycznego, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 44, nr 4, 2022, s. 25-33, 

Anna Citkowska-Kimla, Niemieccy myśliciele w Polsce. O działalności naukowej i translatorskiej Elżbiety Paczkowskiej-Łagowskiej wspomnienie pośmiertne, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 44, nr 4, 2022, s. 195-204. 

Anna Citkowska-Kimla, Demokracja partycypacyjna. Ewolucja idei, podstawy prawne i dobra praktyka w Polsce, w: Idee polityki i komunikowania, pod red. T. Litwina, Kraków 2023, s. 37-48.  

 

GRANTY 

  1. W ramach współpracy w międzynarodowym konsorcjum Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju otrzymało grant Horizon Europe (HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-06). Projekt "European Hub for Contemporary China" (EuroHub4Sino) otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 2,5 miliona euro i będzie realizowany przez 8 partnerów z 6 europejskich krajów. Dr hab. Marcin Grabowski, kierownik Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju, poprowadzi zespół UJ, w skład którego wchodzą: dr Emilian Kavalski, dr hab. Łukasz Gacek, dr hab. Małgorzata Abassy, dr Wiktoria Wojciechowska, dr Błażej Sajduk, dr Sławomir Wyciślak, dr Dominika Dziwisz, dr Paolo Pizzolo, Estera Staes i Jakub Stefanowski. Poza Centrum w skład konsorcjum wchodzą: Institute for Security and Development Policy (Sztokholm, Szwecja), Hybrid Core (prywatna firma zajmująca się nowymi technologiami, Belgia) oraz Department of Politics and International Studies (Uniwersytet w Warwick, Wielka Brytania). 
  2. Projekt „Invigorating Enlargement and Neighbourhood Policy for a Resilient Europe” (InvigoratEU) otrzymał finansowanie w konkursie HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01. Celem jest analiza perspektyw rozszerzenia Unii Europejskiej (UE) w kontekście stanu integracji europejskiej oraz zagrożeń i wyzwań wywołanych głównie rosyjską agresją zbrojną na Ukrainę oraz napięciami w krajach sąsiedzkich UE. Uniwersytet Jagielloński będzie prowadzić badania w ramach pakietu nr 8: Bezpieczeństwo i obrona w sąsiedztwie UE. Partnerem jest Fiński Instytut Spraw Międzynarodowych. Koordynatorem jest prof. dr hab. Artur Gruszczak, zaś wykonawcami są dr hab. Magdalena Góra, prof. UJ, dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ, dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ, dr Agata Mazurkiewicz i dr Maciej Stępka. Całkowita wartość grantu wynosi 2 996 577 EUR, z czego na Uniwersytet Jagielloński przypada 86 500 EUR.  
  3. Projekt „EU Glocal Counter-Terrorism” (EU-GLOCTER) otrzymał finansowanie w konkursie HORIZON-MSCA-2022-DN-01 na tworzenie sieci dla doktorantów sprzyjających ich mobilności w ramach konsorcjów. Celem projektu jest utworzenie nowej zintegrowanej sieci partnerów publicznych i akademickich, która będzie kształcić doktorantów w obszarze nauk społecznych w zakresie wiedzy o innowacyjnych metod zwalczania terroryzmu. Koordynatorem projektu z ramienia UJ jest prof. dr hab. Artur Gruszczak. Całkowita wartość grantu wynosi 2 679 076 EUR, z czego na Uniwersytet Jagielloński przypada 226 512 EUR.   
  4. Dr Wiktor Hebda otrzymał Stypendium Rządu Republiki Słowackiej na realizację projektu pt. Decarbonization of the energy sector in Slovakia – in the context of regional energy security. Badania będą prowadzone na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie we współpracy z dr. Matúšem Mišíkiem.  

 

IV. NAUKA, BADANIA, KONKURSY 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 

Komunikat z dn. 8 września 2023 w sprawie: ogłoszenia o naborze wniosków w ramach konkursu First Team organizowanego przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2017 

NARODOWE CENTRUM NAUKI 

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI 

Inne konkursy 

Recommended
Indywidualne konsultacje metodologiczne

Indywidualne konsultacje metodologiczne

Zmiana dyżuru Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji

Zmiana dyżuru Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji

Spotkanie informacyjne na temat konkursów IDUB na WSMiP w 2024 roku

Spotkanie informacyjne na temat konkursów IDUB na WSMiP w 2024 roku

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej WSMiP UJ z 4 lutego 2024 r.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej WSMiP UJ z 4 lutego 2024 r.