Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konwent Interesariuszy

Konwent Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, prezentując stanowiska Członków w sprawie przydatności dla potrzeb otoczenia społecznego Wydziału oferowanych przezeń programów studiów, kompetencji profesjonalnych uzyskiwanych przez absolwentów i studentów, którzy odbyli praktyki zawodowe, stanowi środowisko opiniotwórcze.

Głos Członków Konwentu jest istotną wskazówką dla władz Wydziału, podejmujących decyzje o kierunkach rozwoju jednostki i przekładanej przez nią ofercie dydaktycznej.

Mamy nadzieję, że taka forma wzajemnej promocji przynosi korzyści wszystkim stronom i pozwala na zintensyfikowanie dotychczasowej współpracy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Interesariuszy - kliknij element z listy aby rozwinąć

Referencje Akademii Sztuki Wojennej

Centrum Doradztwa Strategicznego (CDS) jest firmą konsultingowo - badawczą działającą w zakresie planowania i zarządzania strategicznego oraz doradztwa głównie dla instytucji publicznych.

Firma posiada status instytucji szkoleniowej, jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jako agencja poradnictwa zawodowego i agencja doradztwa personalnego.

www.cds.krakow.pl

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana to największa publiczna placówka wychowania pozaszkolnego w Małopolsce. Od 1952 roku wspiera krakowskie szkoły oraz rodziców w mądrym, twórczym zagospodarowywaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży: rozwijaniu zainteresowań, pielęgnowaniu pasji, poszukiwaniu talentów.

www.cmjordan.krakow.pl

Intencją powołania Fundacji „Instytut Lecha Wałęsy" było przede wszystkim skupianie wielu środowisk społecznych wokół ciągle aktualnych idei i postulatów decentralizacji państwa, upowszechniania zasad moralnych w działalności politycznej i konieczności pielęgnowania tradycji niepodległościowej. Stworzenie zaplecza eksperckiego dla Lecha Wałęsy pozwoliło działać na rzecz Polski, tak w kraju jak i za granicą.

www.ilw.org.pl

Instytut Wschodni (pełna nazwa Fundacja Instytut Studiów Wschodnich) od początku swojego istnienia (1993) prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. Projekty realizowane na różnych szczeblach służą rozwojowi kontaktów politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy państwami tego regionu.

www.forum-ekonomiczne.pl/o-nas/instytut-wschodni/

Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu ustanowiona została aktem notarialnym 14 czerwca 1994 roku.

Celem Fundacji jest: prowadzenie w ramach MDSM w Oświęcimiu działalności oświatowo-wychowawczej i kulturalnej w oparciu o historię obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla młodzieży i dorosłych z różnych stron świata, w szczególności dla młodzieży polskiej i niemieckiej.

hwww.mdsm.pl

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego została założona na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Światową Organizacją Żydowską ds. Restytucji (WJRO) i Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (ZGWŻ). Naszym celem jest ochrona materialnych reliktów kulturowego dziedzictwa Żydów w Polsce. Działamy na tych terenach, którymi, z racji zbyt dużej odległości, trudno jest zajmować się gminom żydowskim. Obszar działania Fundacji to blisko dwie trzecie powierzchni Polski.

www.fodz.pl

Fundacja Instytut Kultury Latynoamerykańskiej ustanowiona została przez Andrzeja Krzanowskiego i Tomasza Morawskiego na podstawie aktu notarialnego z dnia 28 września 2010 przed notariuszem Anną Gąsienicą z Kancelarii Notarialnej w Krakowie.

www.ikl.org.pl

Klub Jagielloński to nowoczesne stowarzyszenie o dwudziestoletniej tradycji, zrzeszające głównie studentów i młodych absolwentów uczelni wyższych całej Polski.

Preambuła Statutu stanowi iż Misją Klubu Jagiellońskiego jest podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce, jako o wartościowej części kultury europejskiej i dobru wspólnym godnym najwyższej troski.

www.kj.org.pl/

http://malopolska.policja.gov.pl

Konsulat służy informacją i pomocą obywatelom Peru przybywającym do Polski. Polacy uzyskają tutaj praktyczne informacje na temat Republiki Peru.

www.perupol.pl/Ambasada_Peru/Inicio.html

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach należy do szkół o długiej tradycji i bogatym dorobku. Początki działalności tej placówki dydaktyczno-wychowawczej sięgają roku 1945.

www.lo.krzeszowice.net.pl

http://www.liceum.pijarzy.pl/

www.mcdn.edu.pl/

Kraków Airport to największy regionalny port lotniczy w Polsce. Położony jest na południu kraju, 11 km na zachód od Krakowa, na poziomie 241 m n.p.m.

Strefa obsługiwana przez port obejmuje region Polski południowo-wschodniej, zamieszkiwany przez około 7,9 mln ludzi w promieniu do 100 km odległości od portu.

Początki cywilnej działalności krakowskiego lotniska sięgają 1964 r., kiedy to władze wojskowe udostępniły 10 ha na potrzeby przyszłego, cywilnego podmiotu użytkującego oraz udzieliły niezbędnych zezwoleń na korzystanie z urządzeń lotniskowych. 29 lutego 1964r. w Balicach wylądował pierwszy rejsowy samolot PLL LOT.

www.krakowairport.pl

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Rogoźnica, województwo dolnośląskie

www.gross-rosen.eu

http://www.muzeumkrakowa.pl/

Pałac Krzysztofory

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/palac-krzysztofory

Stara Synagoga

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/stara-synagoga

Fabryka Schindlera

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/fabryka-schindlera

Apteka pod Orłem

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/apteka-pod-orlem

Ulica Pomorska

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/ulica-pomorska

Kamienica Hipolitów

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/kamienica-hipolitow

Wieża Ratuszowa

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/wieza-ratuszowa

Barbakan

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/barbakan

Mury Obronne

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/mury-obronne

Celestat

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/celestat

Muzeum Nowej Huty

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/dzieje-nowej-huty

Dom Zwierzyniecki

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/dom-zwierzyniecki

Rynek Podziemny

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/rynek-podziemny

Muzeum Teatralne

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/dom-pod-krzyzem

Thesaurus Cracoviensis

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/thesaurus-cracoviensis

Muzeum Podgórza

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/muzeum-podgorza

KL Płaszów

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/kl-plaszow

Rydlówka

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/rydlowka

Podziemna Nowa Huta

https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/podziemna-nowa-huta

http://mnk.pl/

Gmach Główny

http://mnk.pl/oddzial/gmach-glowny

Sukiennice

http://mnk.pl/oddzial/galeria-sztuki-polskiej

Muzeum Czapskich

http://mnk.pl/oddzial/muzeum-im-emeryka-hutten-czapskiego

Pawilon Czapskiego

http://mnk.pl/oddzial/pawilon-jozefa-czapskiego

Dom Matejki

http://mnk.pl/oddzial/dom-jana-matejki

Kamienica Szołayskich

http://mnk.pl/oddzial/kamienica-szolayskich

Muzeum Czartoryskich

http://mnk.pl/oddzial/muzeum-ksiazat-czartoryskich

Biblioteka Czartoryskich

http://mnk.pl/oddzial/biblioteka-ksiazat-czartoryskich

Muzeum Szymanowskiego

http://mnk.pl/oddzial/muzeum-karola-szymanowskiego

Dom Mehoffera

http://mnk.pl/oddzial/dom-jozefa-mehoffera

Pałac Ciołka

http://mnk.pl/oddzial/palac-biskupa-erazma-ciolka

Europeum

http://mnk.pl/oddzial/osrodek-kultury-europejskiej-europeum

Muzeum Stutthof w Sztutowie zostało powołane dzięki staraniom byłych więźniów obozu Stutthof, uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku w dniu 12 marca 1962 r. Muzeum jest państwową instytucją kultury podległą Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

www.stutthof.org

Powołane do życia w 1994 roku z inicjatywy Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz, przez dziesięć lat było oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, a zarazem miejscem, w którym Fundacja Kyoto-Kraków aktywnie promowała kulturę, sztukę i technikę Japonii. W 2005 roku decyzją Ministra Kultury Centrum Manggha zostało wyodrębnione ze struktur Muzeum i do 1 września 2007 roku działało jako samodzielna placówka kultury. Od 1 września 2007 roku Centrum Manggha zmieniło swój status na muzeum, które w perspektywie ma pełnić rolę europejskiego ośrodka Dalekiego Wschodu.

www.manggha.pl

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało utworzone staraniem byłych więźniów, co formalnie potwierdziła ustawa polskiego sejmu z 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu „męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów".

W 1979 r. tereny byłego KL Auschwitz-Birkenau wpisane zostały do międzynarodowego rejestru dóbr dziedzictwa światowego UNESCO.

www.pl.auschwitz.org.pl

swm.pl/

Organizacja pozarządowa, której celem jest umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granicą.

Została powołana w lutym 1990 z inicjatywy marszałka Senatu, prof. Andrzeja Stelmachowskiego[1], który był jej prezesem do 11 maja 2008. Zastąpił go Maciej Płażyński. Prof. Andrzej Stelmachowski został Prezesem Honorowym Stowarzyszenia.  „Wspólnota Polska" ma oddziały w kilkunastu większych miastach Polski. Prowadzi także kilka Domów Polonii, między innymi w Krakowie i w Pułtusku.

www.wspolnotapolska.org.pl

Stowarzyszenie CTA – Closer To Asia to stowarzyszenie, łączące tych, których pasją są kraje azjatyckie.Od momentu powołania Stowarzyszenia CTA – Closer To Asia do życia w 2007 roku, jego głównym celem jest zbliżanie do siebie krajów Europy i Azji poprzez krzewienie wiedzy na temat tych regionów oraz budowę międzykulturowego partnerstwa.

Misją CTA jest wprowadzenie innowacji do studiów nad Azją, budowa interdyscyplinarnej oraz międzynarodowej sieci partnerstwa, praca badawcza nad istotnymi zagadnieniami spraw publicznych wiążących Polskę i Europę z Azją, inicjacja debat publicznych oraz dostarczenie merytorycznej wiedzy

www.closertoasia.pl

„Otwarta Rzeczpospolita", Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstało w 1999 r. z potrzeby przeciwdziałania ksenofobicznym i antysemickim uprzedzeniom odżywającym w polskim życiu publicznym.

Podstawowe cele Stowarzyszenia to krzewienie postawy otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka.

www.otwarta.org

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego powstało w marcu 2005 roku. GłówStowarzyszenie im. Jana Karskiegonym jego celem jest działanie na rzecz upowszechniania postaw otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji rasowej, etnicznej, narodowej, religijnej bądź kulturowej; przeciwdziałanie wszelkim formom antysemityzmu, ksenofobii, rasizmu oraz innym postawom godzącym w godność człowieka; podejmowanie działań na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa narodowego – monitorowanie oraz piętnowanie wszelkich przypadków jego naruszenia.

www.jankarski.org.pl

Stowarzyszenie Romów w Polsce utworzono na początku 1992 roku. Podstawowym naszym zadaniem jest działanie na rzecz tworzenia warunków pełnego uczestnictwa Romów w życiu narodu polskiego, którego - mimo własnej specyficznej tożsamości - czujemy się członkami. Wielowiekowe stereotypy utrwaliły w społeczeństwie negatywny obraz Romów. Dlatego też prowadzimy aktywną, wielokierunkową działalność, zmierzającą do poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i kulturalnej naszych środowisk. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest przypominanie i upamiętnienie eksterminacji i Holokaustu Romów. Realizujemy to poprzez prowadzoną na szeroką skalę działalność naukową i wydawniczą, organizowanie uroczystości i wystaw. Swoimi działaniami obejmujemy większość środowisk romskich.

www.stowarzyszenie.romowie.net

https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/

Targi Kielce S.A. są organizatorem konferencji, seminariów i koncertów. W 7 pawilonach wystawienniczych z nowoczesną infrastrukturą przyjmuje rocznie 217 000 zwiedzających i gości z blisko 60 krajów, 6 000 wystawców.  Będąc jednym z dwóch liderów targowych w Polsce, posiada w swoim kalendarzu ponad 70 wydarzeń – targów, wystaw i 700 konferencji.

www.targikielce.pl

www.cieszanow.org

Żydowskie Muzeum Galicja powstało, by upamiętnić ofiary Holokaustu oraz ukazać historię i kulturę Żydów z nowej perspektywy. Muzeum znajduje się na krakowskim Kazimierzu, w sercu dawnej żydowskiej dzielnicy miasta. Jesteśmy instytucją pożytku publicznego zarejestrowaną w Polsce i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest rewizja tradycyjnych stereotypów dotyczących żydowskiej przeszłości w Polsce oraz pomoc zarówno Polakom jak i Żydom w zrozumieniu własnej historii.

www.galiciajewishmuseum.org

VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza jest jednym z najstarszych liceów w Krakowie. Powstało w 1902 roku jako filia Państwowego Gimnazjum św. Jacka. Szkoła ta od wielu lat specjalizuje się w  nauczaniu języków obcych, prowadzi oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim i hiszpańskim. Przygotowuje uczniów do egzaminów językowych (DSD II, Selectividad) oraz organizuje wymiany międzynarodowe ze szkołami: Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Danii.
Ponadto proponuje naukę w oddziałach z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów przyrodniczych i historycznych.

www.vilo.krakow.pl