Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inter-Polit

Innowacyjny program przygotowujący studentów do wejścia na rynek pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inter-Polit dokumenty i formalności

Zaproszenie do składania ofert na organizacje wyjazdu studentów do Warszawy

Zaproszenie ofertowe (PDF)

Zaproszenie do składania ofert na potrzeby realizacji zadania nr 1 „Rozwijanie kompetencji zawodowych w zakresie redakcyjno-graficznym i językowym”

 

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć dla studentów ostatnich 4 semestrów WSMiP I stopnia kierunków: Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Migracje międzynarodowe, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe., Studia azjatyckie tj. 3-6 semestrów z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020 i II stopnia na kier. Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe, Studia azjatyckie, tj. 1- 4 semestru z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020

 

na potrzeby realizacji zadania nr 1 „Rozwijanie kompetencji zawodowych w zakresie redakcyjno-graficznym i językowym” projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego Inter-Polit Leader, POWR.03.01.00-00-K179/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

 

Zamawiający: 

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,

NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270

 

Nazwa jednostki wykonującej zadanie:

Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych UJ

 

I.                    Opis przedmiotu zamówienia i zakres tematyczny zajęć:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przygotowaniu (sylabus i program) i przeprowadzeniu szkoleń oraz współprzygotowaniu z Zamawiającym treści ankiety dotyczącej badania kompetencji uczestników zajęć w ramach zadania 1:

 • warsztat – Redakcja stron www dla 3 grup (10 os. w każdej grupie), 10 h zajęć dla każdej grupy, tj. 30h na jedną edycję;
 • projekt (zadania praktyczne) – Redagowanie tekstów w językach obcych: angielski, niemiecki, rosyjski dla 1 grupy (10 os w grupie), 20h na jedną edycję.
 • projekt (zadania praktyczne) – Prowadzenie profesjonalnych mediów społecznościowych - (efekty kształcenia m.in. umiejętność tworzenia profilu, pozycjonowania, google analitic) dla 1 grupy (10 os w grupie), 20h na jedną edycję.

 

Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzanie trzech edycji wskazanych szkoleń. Każda edycja składa się z 3 rodzajów zajęć wskazanych wyżej (70h w każdej edycji).

 

Warsztaty polegają na aktywizacji studentów, ćwiczeniu umiejętności. Aktywność uczestników kursu powinna wynosić ok. 50-80% czasu trwania zajęć.

 

Projekt (dokładnie: dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych) - to zajęcia, podczas których studenci w małych grupach próbują rozwiązać dany problem.

 

Celem realizacji zajęć w zad. 1 jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników (tj. studentów ostatnich 4 semestrów WSMiP I stopnia kierunków: Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Migracje międzynarodowe, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe., Studia azjatyckie tj. 3-6 semestrów z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020 i II stopnia na kier. Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe, Studia azjatyckie, tj. 1- 4 semestru z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020), w zakresie praktycznych umiejętności redagowania i pisania tekstów polsko- i obcojęzycznych oraz redagowania i administrowania stron www

 

 1. Wymagania dla trenerów:

wykształcenie wyższe, minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć w danej dziedzinie, której dotyczą dane zajęcia (potwierdzone w opisie CV), dobra opinia w środowisku

 

 1. Miejsce i sposób składania ofert:

Potencjalni oferenci przygotowują:

1.       CV z opisem doświadczenia (min. 2 lata) trenera w zakresie realizacji zajęć dotyczących składanej oferty

2.       Proponowany zarys zajęć (mini-sylabus, objętość max 10 stron)  

3.       Określenie formy zaliczenia zajęć przez uczestników – formy testu sprawdzenia umiejętności, które nabyli podczas zajęć

4.       Potwierdzenie dobrej opinii w środowisku osoby prowadzącej zajęcia (rekomendacje, opinie uczestników wcześniejszych zajęć, itp.)

5.       Oferowaną cenę brutto (cena musi zawierać wszelkie koszty) za godzinę zajęć, przy czym 1 godzina zajęć = 45 min).

 

Możliwe jest składanie ofert częściowych.

 

Oferty można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, ul. Jodłowa 13, Kraków lub on-line w formie scan-pdf z podpisem Oferenta na adres: kinga.gajda@uj.edu.pl do dnia 30 stycznia 2017 roku, godz. 23:59.

 

IV.                Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Kinga Gajda, mail: kinga.gajda@uj.edu.pl

 

V.                  Terminy wykonania zamówienia:

 • warsztat – Redakcja stron www: 1. edycja kwiecień-czerwiec 2017, 2. edycja kwiecień-czerwiec 2018, 3. edycja kwiecień-czerwiec 2019,
 • projekt (zadania praktyczne) – Redagowanie tekstów w językach obcych: angielski, niemiecki, rosyjski  1. edycja październik-grudzień 2017, 2. edycja październik-grudzień 2018, 3. edycja styczeń-marzec 2018,
 • projekt (zadania praktyczne) – Prowadzenie profesjonalnych mediów społecznościowych 1. edycja październik-grudzień 2017, 2. edycja październik-grudzień 2018, 3. edycja styczeń-marzec 2018,

 

Szczegółowe terminy zajęć będzie uzgadniany z Wykonawcą (zgodnie w powyższymi założeniami). Zajęcia można kumulować. Zatem zajęcia dwudziestogodzinne mogą odbywać się w ramach dwóch-trzech spotkań po kilka godzin lekcyjnych każde. Dopuszczalne są zajęcia odbywające się w piątek-sobotę, weekend lub niedziela-poniedziałek. Godziny również będą dostosowywane do siatki godzin studentów.

 

 

VI.                Kryteria wyboru oferty:

 

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena (cena brutto) – 50%, doświadczenie prowadzących – 25%, jakość mini-sylabusa 25%.

 

 

 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

 

 

                                                                        najniższa oferowana cena brutto

                Punkty za kryterium cena    =     ----------------------------------------------------  x 100 x 50 %

                                                                           cena brutto oferty badanej

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu
o przyjęte kryteria.

 

Wyniki rekrutacji osób prowadzących zostaną opublikowane na stronie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz  rozesłane drogą mailową do osób składających oferty.

 

 1. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego
 2. Program zajęć musi opierać się o aktualny stan wiedzy dotyczący danego tematu. Zajęcia powinny zawierać o aspekty praktyczne (przykłady, case study, itp.) z danego obszaru z przedstawieniem konkretnych przykładów. Zajęcia w zakresie poruszanych kwestii i przedstawianych przykładów muszą być tematycznie dopasowane do uczestników.
 3. Sylabusy i program zajęć musza zostać przygotowane i przekazane Zamawiającemu na min. 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć
 4. W przypadku uzasadnionej nieobecności wyznaczonego prowadzącego w danym dniu zajęć Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w najbliższym możliwym terminie.
 5. Zajęcia odbędą się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia niezbędną infrastrukturę do prowadzenia szkolenia (sala, komputer, rzutnik multimedialny, ekran oraz inne wyposażenie sali szkoleniowej).
 6. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół przeprowadzenia zajęć. Protokół dostarczy Zamawiający.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewaluacji planu zajęć.
 8. Podczas prowadzonych zajęć może mieć miejsce zapowiedziana lub niezapowiedziana wizytacja przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawicieli instytucji finansujących i kontrolujących projekt. Na początku i na końcu zajęć przeprowadzona zostanie ankieta umożliwiająca sprawdzenie wzrostu kompetencji doskonalonych w trakcie przedmiotowych zajęć.
 9. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie za te godziny zajęć, które faktycznie się odbędą.

 

 1. Warunki płatności:

Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na realizację usługi objętej zaproszeniem do składania ofert. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowej, na podstawie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w dokumencie i umowie.

 

Dokument w formie PDF

 

Zaproszenie do składania ofert na potrzeby realizacji zadania nr 2 „Rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i tworzenia e-biznes planu”

 

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć dla studentów ostatnich 4 semestrów WSMiP I stopnia kierunków: Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Migracje międzynarodowe, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe., Studia azjatyckie tj. 3-6 semestrów z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020 i II stopnia na kier. Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe, Studia azjatyckie, tj. 1- 4 semestru z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020

 

na potrzeby realizacji zadania nr 2 „Rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i tworzenia e-biznes planu” projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego Inter-Polit Leader, POWR.03.01.00-00-K179/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

 

Zamawiający: 

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,

NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270

 

Nazwa jednostki wykonującej zadanie:

Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych UJ

 

I.                    Opis przedmiotu zamówienia i zakres tematyczny zajęć:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przygotowaniu (sylabus i program) i przeprowadzeniu szkoleń oraz współprzygotowaniu z Zamawiającym treści ankiety dotyczącej badania kompetencji uczestników zajęć w ramach zadania 1:

 • warsztat – Kierowanie procesem zarządzania zasobami ludzkimi (efekty kształcenia m.in.: umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, analiza kluczowych obszarów w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji, rozwiązywanie problemów, postawa twórcza), dla 3 grup (10 os. w każdej grupie), 10 h zajęć dla każdej grupy, tj. 30h na jedną edycję;
 • warsztat – Trening umiejętności kierowniczych (efekty kształcenia m.in.: świadomość roli i znaczenia przywództwa, motywowanie, wykorzystanie grupy w określaniu i ocenianiu możliwych rozwiązań, definiowanie problemów, identyfikowanie ich przyczyn, manipulowanie strategią), dla 3 grup (10 os. w każdej grupie), 10 h zajęć dla każdej grupy, tj. 30h na jedną edycję;
 • projekt (zadania praktyczne) – Tworzenie e-bisnes planu dla firm związanych z kulturą (efekty kształcenia m.in.: umiejętność planowania, projektowanie i wdrożenie serwisu internetowego do zastosowań biznesowych, zasady tworzenia projektu, webdesign, optymalizacja wyników wyszukiwania, prowadzenie kampanii reklamowej w Internecie) dla 1 grupy (10 os w grupie), 20h na jedną edycję.

 

Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzanie trzech edycji wskazanych szkoleń. Każda edycja składa się z 3 rodzajów zajęć wskazanych wyżej (70h w każdej edycji).

 

Warsztaty polegają na aktywizacji studentów, ćwiczeniu umiejętności. Aktywność uczestników kursu powinna wynosić ok. 50-80% czasu trwania zajęć.

 

Projekt (dokładnie: dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych) - to zajęcia, podczas których studenci w małych grupach próbują rozwiązać dany problem.

 

Celem realizacji zajęć w zad. 2 jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników (tj. studentów ostatnich 4 semestrów WSMiP I stopnia kierunków: Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Migracje międzynarodowe, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe., Studia azjatyckie tj. 3-6 semestrów z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020 i II stopnia na kier. Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe, Studia azjatyckie, tj. 1- 4 semestru z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020), w zakresie metodologii usprawnień procesów planistycznych, organizacji pracy, monitorowania projektów oraz zarządzania ryzykiem, jak i pracy w grupie interdyscyplinarnej

 

 1. Wymagania dla trenerów:

wykształcenie wyższe, minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć w danej dziedzinie, której dotyczą dane zajęcia (potwierdzone w opisie CV), dobra opinia w środowisku

 

 1. Miejsce i sposób składania ofert:

Potencjalni oferenci przygotowują:

1.       CV z opisem doświadczenia (min. 2 lata) trenera w zakresie realizacji zajęć dotyczących składanej oferty

2.       Proponowany zarys zajęć (mini-sylabus, objętość max 10 stron)  

3.       Określenie formy zaliczenia zajęć przez uczestników – formy testu sprawdzenia umiejętności, które nabyli podczas zajęć

4.       Potwierdzenie dobrej opinii w środowisku osoby prowadzącej zajęcia (rekomendacje, opinie uczestników wcześniejszych zajęć, itp.)

5.       Oferowaną cenę brutto (cena musi zawierać wszelkie koszty) za godzinę zajęć, przy czym 1 godzina zajęć = 45 min).

 

Możliwe jest składanie ofert częściowych.

 

Oferty można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, ul. Jodłowa 13, Kraków lub on-line w formie scan-pdf z podpisem Oferenta na adres: kinga.gajda@uj.edu.pl do dnia 30 stycznia 2017 roku, godz. 23:59.

 

IV.                Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Kinga Gajda, mail: kinga.gajda@uj.edu.pl

 

V.                  Terminy wykonania zamówienia:

 • warsztat – Kierowanie procesem zarządzania zasobami ludzkimi: 1. edycja kwiecień-czerwiec 2017, 2. edycja kwiecień-czerwiec 2018, 3. edycja kwiecień-czerwiec 2019,
 • warsztat - Trening umiejętności kierowniczych: 1. edycja październik-grudzień 2017, 2. edycja październik-grudzień 2018, 3. edycja styczeń-marzec 2018,
 • projekt (zadania praktyczne) – Tworzenie e-bisnes planu dla firm związanych z kulturą 1. edycja kwiecień-czerwiec 2017, 2. edycja kwiecień-czerwiec 2018, 3. edycja kwiecień-czerwiec 2019,

 

Szczegółowe terminy zajęć będzie uzgadniany z Wykonawcą (zgodnie w powyższymi założeniami). Zajęcia można kumulować. Zatem zajęcia dwudziestogodzinne mogą odbywać się w ramach dwóch-trzech spotkań po kilka godzin lekcyjnych każde. Dopuszczalne są zajęcia odbywające się w piątek-sobotę, weekend lub niedziela-poniedziałek. Godziny również będą dostosowywane do siatki godzin studentów.

 

 

VI.                Kryteria wyboru oferty:

 

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena (cena brutto) – 50%, doświadczenie prowadzących – 25%, jakość mini-sylabusa 25%.

 

 

 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

 

 

                                                                        najniższa oferowana cena brutto

                Punkty za kryterium cena    =     ----------------------------------------------------  x 100 x 50 %

                                                                           cena brutto oferty badanej

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu
o przyjęte kryteria.

 

Wyniki rekrutacji osób prowadzących zostaną opublikowane na stronie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz  rozesłane drogą mailową do osób składających oferty.

 

 1. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego
 2. Program zajęć musi opierać się o aktualny stan wiedzy dotyczący danego tematu. Zajęcia powinny zawierać o aspekty praktyczne (przykłady, case study, itp.) z danego obszaru z przedstawieniem konkretnych przykładów. Zajęcia w zakresie poruszanych kwestii i przedstawianych przykładów muszą być tematycznie dopasowane do uczestników.
 3. Sylabusy i program zajęć musza zostać przygotowane i przekazane Zamawiającemu na min. 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć
 4. W przypadku uzasadnionej nieobecności wyznaczonego prowadzącego w danym dniu zajęć Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w najbliższym możliwym terminie.
 5. Zajęcia odbędą się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia niezbędną infrastrukturę do prowadzenia szkolenia (sala, komputer, rzutnik multimedialny, ekran oraz inne wyposażenie sali szkoleniowej).
 6. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół przeprowadzenia zajęć. Protokół dostarczy Zamawiający.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewaluacji planu zajęć.
 8. Podczas prowadzonych zajęć może mieć miejsce zapowiedziana lub niezapowiedziana wizytacja przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawicieli instytucji finansujących i kontrolujących projekt. Na początku i na końcu zajęć przeprowadzona zostanie ankieta umożliwiająca sprawdzenie wzrostu kompetencji doskonalonych w trakcie przedmiotowych zajęć.
 9. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie za te godziny zajęć, które faktycznie się odbędą.

 

 1. Warunki płatności:

Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na realizację usługi objętej zaproszeniem do składania ofert. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowej, na podstawie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w dokumencie i umowie.

 

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć dla studentów ostatnich 4 semestrów WSMiP I stopnia kierunków: Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Migracje międzynarodowe, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe., Studia azjatyckie tj. 3-6 semestrów z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020 i II stopnia na kier. Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe, Studia azjatyckie, tj. 1- 4 semestru z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020

 

na potrzeby realizacji zadania nr 2 „Rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i tworzenia e-biznes planu” projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego Inter-Polit Leader, POWR.03.01.00-00-K179/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

 

Zamawiający: 

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,

NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270

 

Nazwa jednostki wykonującej zadanie:

Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych UJ

 

I.                    Opis przedmiotu zamówienia i zakres tematyczny zajęć:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przygotowaniu (sylabus i program) i przeprowadzeniu szkoleń oraz współprzygotowaniu z Zamawiającym treści ankiety dotyczącej badania kompetencji uczestników zajęć w ramach zadania 1:

 • warsztat – Kierowanie procesem zarządzania zasobami ludzkimi (efekty kształcenia m.in.: umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, analiza kluczowych obszarów w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji, rozwiązywanie problemów, postawa twórcza), dla 3 grup (10 os. w każdej grupie), 10 h zajęć dla każdej grupy, tj. 30h na jedną edycję;
 • warsztat – Trening umiejętności kierowniczych (efekty kształcenia m.in.: świadomość roli i znaczenia przywództwa, motywowanie, wykorzystanie grupy w określaniu i ocenianiu możliwych rozwiązań, definiowanie problemów, identyfikowanie ich przyczyn, manipulowanie strategią), dla 3 grup (10 os. w każdej grupie), 10 h zajęć dla każdej grupy, tj. 30h na jedną edycję;
 • projekt (zadania praktyczne) – Tworzenie e-bisnes planu dla firm związanych z kulturą (efekty kształcenia m.in.: umiejętność planowania, projektowanie i wdrożenie serwisu internetowego do zastosowań biznesowych, zasady tworzenia projektu, webdesign, optymalizacja wyników wyszukiwania, prowadzenie kampanii reklamowej w Internecie) dla 1 grupy (10 os w grupie), 20h na jedną edycję.

 

Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzanie trzech edycji wskazanych szkoleń. Każda edycja składa się z 3 rodzajów zajęć wskazanych wyżej (70h w każdej edycji).

 

Warsztaty polegają na aktywizacji studentów, ćwiczeniu umiejętności. Aktywność uczestników kursu powinna wynosić ok. 50-80% czasu trwania zajęć.

 

Projekt (dokładnie: dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych) - to zajęcia, podczas których studenci w małych grupach próbują rozwiązać dany problem.

 

Celem realizacji zajęć w zad. 2 jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników (tj. studentów ostatnich 4 semestrów WSMiP I stopnia kierunków: Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Migracje międzynarodowe, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe., Studia azjatyckie tj. 3-6 semestrów z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020 i II stopnia na kier. Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe, Studia azjatyckie, tj. 1- 4 semestru z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020), w zakresie metodologii usprawnień procesów planistycznych, organizacji pracy, monitorowania projektów oraz zarządzania ryzykiem, jak i pracy w grupie interdyscyplinarnej

 

 1. Wymagania dla trenerów:

wykształcenie wyższe, minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć w danej dziedzinie, której dotyczą dane zajęcia (potwierdzone w opisie CV), dobra opinia w środowisku

 

 1. Miejsce i sposób składania ofert:

Potencjalni oferenci przygotowują:

1.       CV z opisem doświadczenia (min. 2 lata) trenera w zakresie realizacji zajęć dotyczących składanej oferty

2.       Proponowany zarys zajęć (mini-sylabus, objętość max 10 stron)  

3.       Określenie formy zaliczenia zajęć przez uczestników – formy testu sprawdzenia umiejętności, które nabyli podczas zajęć

4.       Potwierdzenie dobrej opinii w środowisku osoby prowadzącej zajęcia (rekomendacje, opinie uczestników wcześniejszych zajęć, itp.)

5.       Oferowaną cenę brutto (cena musi zawierać wszelkie koszty) za godzinę zajęć, przy czym 1 godzina zajęć = 45 min).

 

Możliwe jest składanie ofert częściowych.

 

Oferty można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, ul. Jodłowa 13, Kraków lub on-line w formie scan-pdf z podpisem Oferenta na adres: kinga.gajda@uj.edu.pl do dnia 30 stycznia 2017 roku, godz. 23:59.

 

IV.                Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Kinga Gajda, mail: kinga.gajda@uj.edu.pl

 

V.                  Terminy wykonania zamówienia:

 • warsztat – Kierowanie procesem zarządzania zasobami ludzkimi: 1. edycja kwiecień-czerwiec 2017, 2. edycja kwiecień-czerwiec 2018, 3. edycja kwiecień-czerwiec 2019,
 • warsztat - Trening umiejętności kierowniczych: 1. edycja październik-grudzień 2017, 2. edycja październik-grudzień 2018, 3. edycja styczeń-marzec 2018,
 • projekt (zadania praktyczne) – Tworzenie e-bisnes planu dla firm związanych z kulturą 1. edycja kwiecień-czerwiec 2017, 2. edycja kwiecień-czerwiec 2018, 3. edycja kwiecień-czerwiec 2019,

 

Szczegółowe terminy zajęć będzie uzgadniany z Wykonawcą (zgodnie w powyższymi założeniami). Zajęcia można kumulować. Zatem zajęcia dwudziestogodzinne mogą odbywać się w ramach dwóch-trzech spotkań po kilka godzin lekcyjnych każde. Dopuszczalne są zajęcia odbywające się w piątek-sobotę, weekend lub niedziela-poniedziałek. Godziny również będą dostosowywane do siatki godzin studentów.

 

 

VI.                Kryteria wyboru oferty:

 

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena (cena brutto) – 50%, doświadczenie prowadzących – 25%, jakość mini-sylabusa 25%.

 

 

 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

 

 

                                                                        najniższa oferowana cena brutto

                Punkty za kryterium cena    =     ----------------------------------------------------  x 100 x 50 %

                                                                           cena brutto oferty badanej

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu
o przyjęte kryteria.

 

Wyniki rekrutacji osób prowadzących zostaną opublikowane na stronie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz  rozesłane drogą mailową do osób składających oferty.

 

 1. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego
 2. Program zajęć musi opierać się o aktualny stan wiedzy dotyczący danego tematu. Zajęcia powinny zawierać o aspekty praktyczne (przykłady, case study, itp.) z danego obszaru z przedstawieniem konkretnych przykładów. Zajęcia w zakresie poruszanych kwestii i przedstawianych przykładów muszą być tematycznie dopasowane do uczestników.
 3. Sylabusy i program zajęć musza zostać przygotowane i przekazane Zamawiającemu na min. 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć
 4. W przypadku uzasadnionej nieobecności wyznaczonego prowadzącego w danym dniu zajęć Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w najbliższym możliwym terminie.
 5. Zajęcia odbędą się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia niezbędną infrastrukturę do prowadzenia szkolenia (sala, komputer, rzutnik multimedialny, ekran oraz inne wyposażenie sali szkoleniowej).
 6. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół przeprowadzenia zajęć. Protokół dostarczy Zamawiający.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewaluacji planu zajęć.
 8. Podczas prowadzonych zajęć może mieć miejsce zapowiedziana lub niezapowiedziana wizytacja przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawicieli instytucji finansujących i kontrolujących projekt. Na początku i na końcu zajęć przeprowadzona zostanie ankieta umożliwiająca sprawdzenie wzrostu kompetencji doskonalonych w trakcie przedmiotowych zajęć.
 9. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie za te godziny zajęć, które faktycznie się odbędą.

 

 1. Warunki płatności:

Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na realizację usługi objętej zaproszeniem do składania ofert. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowej, na podstawie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w dokumencie i umowie.

 

Dokument w formie PDF

Zaproszenie do składania ofert na potrzeby realizacji zadania nr 3 „Rozwijanie kompetencji analitycznych”

 

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć dla studentów ostatnich 4 semestrów WSMiP I stopnia kierunków: Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Migracje międzynarodowe, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe, Studia azjatyckie tj. 3-6 semestrów z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020 i II stopnia na kierunkach: Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe, Studia azjatyckie, tj. 1- 4 semestru z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020

 

na potrzeby realizacji zadania nr 3 „Rozwijanie kompetencji analitycznychprojektu Uniwersytetu Jagiellońskiego Inter-Polit Leader, POWR.03.01.00-00-K179/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

 

Zamawiający: 

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,

NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270

 

Nazwa jednostki wykonującej zadanie:

Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych UJ

 

I.                    Opis przedmiotu zamówienia i zakres tematyczny zajęć:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przygotowaniu (sylabus i program) i przeprowadzeniu szkoleń oraz współprzygotowaniu z Zamawiającym treści ankiety dotyczącej badania kompetencji uczestników zajęć w ramach zadania 1:

 • warsztat – Data mining i analiza statystyczna (efekty kształcenia m.in. umiejętność praktycznego zastosowania do rozwiązywania problemów biznesowych wiedzy dotyczącej statystyki i programowania), 10 h zajęć dla każdej grupy, tj. 30h na jedną edycję;
 • warsztat – Analiza jakościowa i ilościowa dla 3 grup (10 os. w każdej grupie), 10 h zajęć dla każdej grupy, tj. 30h na jedną edycję;
 • projekt (zadania praktyczne) – Metodologia badań (efekty kształcenia m.in.: znajomość modeli badań politycznych, społecznych i kulturoznawczych, analiza i interpretacja źródeł, techniki i metod badawcze stosowane w trakcie projektu, prowadzenie badań), dla 1 grupy (10 os w grupie), 20h na jedną edycję.
 • projekt (zadania praktyczne) – Tworzenie i obróbka multimediów oraz prezentacja i wizualizacja danych (efekty kształcenia m.in.: umiejętność przetwarzania danych publicznych, pobierania danych z wielu źródeł, znajomość narzędzi przekształcania danych w pożyteczne informacje, prezentacji informacji przy użyciu raportów), dla 1 grupy (10 os w grupie), 20h na jedną edycję.

 

 

Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzanie trzech edycji wskazanych szkoleń. Każda edycja składa się z 4 rodzajów zajęć wskazanych wyżej (90h w każdej edycji).

 

Warsztaty polegają na aktywizacji studentów, ćwiczeniu umiejętności. Aktywność uczestników kursu powinna wynosić ok. 50-80% czasu trwania zajęć.

 

Projekt (dokładnie: dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych) - to zajęcia, podczas których studenci w małych grupach próbują rozwiązać dany problem.

 

Celem realizacji zajęć w zad. 2 jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników (tj. studentów ostatnich 4 semestrów WSMiP I stopnia kierunków: Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Migracje międzynarodowe, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe., Studia azjatyckie tj. 3-6 semestrów z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020 i II stopnia na kier. Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe, Studia azjatyckie, tj. 1- 4 semestru z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020), w zakresie umiejętności analitycznych i badawczych, dostarczenie podstaw teoretycznych umożliwiających interpretację wyników uzyskiwanych w badaniach, przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnych badań społecznych i ewaluacyjnych, wyposażenie ich w praktyczne umiejętności przekazywania wyników badań na potrzeby różnego rodzaju odbiorców (środowisk naukowych, administracyjnych, publicznych, korporacji)

 

 

 1. Wymagania dla trenerów:

wykształcenie wyższe, minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć w danej dziedzinie, której dotyczą dane zajęcia (potwierdzone w opisie CV), dobra opinia w środowisku

 

 1. Miejsce i sposób składania ofert:

Potencjalni oferenci przygotowują:

1.       CV z opisem doświadczenia (min. 2 lata) trenera w zakresie realizacji zajęć dotyczących składanej oferty

2.       Proponowany zarys zajęć (mini-sylabus, objętość max 10 stron)  

3.       Określenie formy zaliczenia zajęć przez uczestników – formy testu sprawdzenia umiejętności, które nabyli podczas zajęć

4.       Potwierdzenie dobrej opinii w środowisku osoby prowadzącej zajęcia (rekomendacje, opinie uczestników wcześniejszych zajęć, itp.)

5.       Oferowaną cenę brutto (cena musi zawierać wszelkie koszty) za godzinę zajęć, przy czym 1 godzina zajęć = 45 min).

 

Możliwe jest składanie ofert częściowych.

 

Oferty można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, ul. Jodłowa 13, Kraków lub on-line w formie scan-pdf z podpisem Oferenta na adres: kinga.gajda@uj.edu.pl do dnia 30 stycznia 2017 roku, godz. 23:59.

 

IV.                Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Kinga Gajda, mail: kinga.gajda@uj.edu.pl

 

V.                  Terminy wykonania zamówienia:

 • warsztat – Data mining i analiza statystyczna: 1. edycja kwiecień-czerwiec 2017, 2. edycja kwiecień-czerwiec 2018, 3. edycja kwiecień-czerwiec 2019,
 • warsztat Analiza jakościowa i ilościowa: 1. edycja październik-grudzień 2017, 2. edycja październik-grudzień 2018, 3. edycja styczeń-marzec 2018,
 • projekt (zadania praktyczne) – Metodologia badań 1. edycja październik-grudzień 2017, 2. edycja październik-grudzień 2018, 3. edycja styczeń-marzec 2018,
 • projekt (zadania praktyczne) – Tworzenie i obróbka multimediów oraz prezentacja i wizualizacja danych 1. edycja kwiecień-czerwiec 2017, 2. edycja kwiecień-czerwiec 2018, 3. edycja kwiecień-czerwiec 2019,

 

Szczegółowe terminy zajęć będzie uzgadniany z Wykonawcą (zgodnie w powyższymi założeniami). Zajęcia można kumulować. Zatem zajęcia dwudziestogodzinne mogą odbywać się w ramach dwóch-trzech spotkań po kilka godzin lekcyjnych każde. Dopuszczalne są zajęcia odbywające się w piątek-sobotę, weekend lub niedziela-poniedziałek. Godziny również będą dostosowywane do siatki godzin studentów.

 

 

VI.                Kryteria wyboru oferty:

 

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena (cena brutto) – 50%, doświadczenie prowadzących – 25%, jakość mini-sylabusa 25%.

 

 

 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

 

 

                                                                        najniższa oferowana cena brutto

                Punkty za kryterium cena    =     ----------------------------------------------------  x 100 x 50 %

                                                                           cena brutto oferty badanej

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu
o przyjęte kryteria.

 

Wyniki rekrutacji osób prowadzących zostaną opublikowane na stronie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz  rozesłane drogą mailową do osób składających oferty.

 

 1. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego
 2. Program zajęć musi opierać się o aktualny stan wiedzy dotyczący danego tematu. Zajęcia powinny zawierać o aspekty praktyczne (przykłady, case study, itp.) z danego obszaru z przedstawieniem konkretnych przykładów. Zajęcia w zakresie poruszanych kwestii i przedstawianych przykładów muszą być tematycznie dopasowane do uczestników.
 3. Sylabusy i program zajęć musza zostać przygotowane i przekazane Zamawiającemu na min. 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć
 4. W przypadku uzasadnionej nieobecności wyznaczonego prowadzącego w danym dniu zajęć Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w najbliższym możliwym terminie.
 5. Zajęcia odbędą się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia niezbędną infrastrukturę do prowadzenia szkolenia (sala, komputer, rzutnik multimedialny, ekran oraz inne wyposażenie sali szkoleniowej).
 6. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół przeprowadzenia zajęć. Protokół dostarczy Zamawiający.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewaluacji planu zajęć.
 8. Podczas prowadzonych zajęć może mieć miejsce zapowiedziana lub niezapowiedziana wizytacja przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawicieli instytucji finansujących i kontrolujących projekt. Na początku i na końcu zajęć przeprowadzona zostanie ankieta umożliwiająca sprawdzenie wzrostu kompetencji doskonalonych w trakcie przedmiotowych zajęć.
 9. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie za te godziny zajęć, które faktycznie się odbędą.

 

 1. Warunki płatności:

Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na realizację usługi objętej zaproszeniem do składania ofert. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowej, na podstawie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w dokumencie i umowie.

 

Dokument w formie PDF

Zaproszenie do składania ofert na potrzeby realizacji zadania nr 4 „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie pracy w zespołach międzynarodowych”

 

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć dla studentów ostatnich 4 semestrów WSMiP I stopnia kierunków: Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Migracje międzynarodowe, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe, Studia azjatyckie tj. 3-6 semestrów z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020 i II stopnia na kierunkach Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe, Studia azjatyckie, tj. 1- 4 semestru z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020

 

na potrzeby realizacji zadania nr 4 „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie pracy w zespołach międzynarodowychprojektu Uniwersytetu Jagiellońskiego Inter-Polit Leader, POWR.03.01.00-00-K179/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

 

Zamawiający: 

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,

NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270

 

Nazwa jednostki wykonującej zadanie:

Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych UJ

 

I.                    Opis przedmiotu zamówienia i zakres tematyczny zajęć:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na przygotowaniu (sylabus i program) i przeprowadzeniu szkoleń oraz współprzygotowaniu z Zamawiającym treści ankiety dotyczącej badania kompetencji uczestników zajęć w ramach zadania 1:

 • warsztat –Trening antydyskryminacyjny - zasada równego traktowania i niedyskryminacji w kodeksie pracy, przykłady dobrych praktyk konkretnych rozwiązań, zmiana nastawienia wobec dyskryminacji, budowanie kompetencji przeciwdziałania dyskryminacji, 10 h zajęć dla każdej grupy, tj. 30h na jedną edycję;
 • projekt (zadania praktyczne) – Kultura korporacyjna i komunikacja w międzynarodowym środowisku grupowym (efekty kształcenia m.in.: umiejętność organizacji pracy grupie i kształtowania relacji w zespole międzynarodowym,  identyfikacja kultury organizacyjnej - jej źródeł, cech, profili, tolerancja i zrozumienie dla przedstawicieli różnych kultur organizacyjnych, umiejętność bronienia wartości  kultury organizacyjnej, którą uważa za służącą rozwojowi organizacji), dla 1 grupy (10 os w grupie), 20h na jedną edycję.
 • projekt (zadania praktyczne) – Wielokulturowość w miejscu pracy (efekty kształcenia m.in.: sposoby zachowania, adaptacja, zarządzanie konfliktami, prowadzenie negocjacji w grupach wielokulturowych, kompetencje wielokulturowe), dla 1 grupy (10 os w grupie), 20h na jedną edycję.

 

 

Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzanie trzech edycji wskazanych szkoleń. Każda edycja składa się z 3 rodzajów zajęć wskazanych wyżej (70h w każdej edycji).

 

Warsztaty polegają na aktywizacji studentów, ćwiczeniu umiejętności. Aktywność uczestników kursu powinna wynosić ok. 50-80% czasu trwania zajęć.

 

Projekt (dokładnie: dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych) - to zajęcia, podczas których studenci w małych grupach próbują rozwiązać dany problem.

 

Celem realizacji zajęć w zad. 2 jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników (tj. studentów ostatnich 4 semestrów WSMiP I stopnia kierunków: Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Migracje międzynarodowe, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe., Studia azjatyckie tj. 3-6 semestrów z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020 i II stopnia na kier. Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe, Studia azjatyckie, tj. 1- 4 semestru z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020), w zakresie warsztatu przyszłej pracy, uwarunkowań i specyfiki miejsca  potencjalnego zatrudnienia związanego z umiejętnością komunikacji w grupie wielokulturowej

 

 

 1. Wymagania dla trenerów:

wykształcenie wyższe, minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć w danej dziedzinie, której dotyczą dane zajęcia (potwierdzone w opisie CV), dobra opinia w środowisku

 

 1. Miejsce i sposób składania ofert:

Potencjalni oferenci przygotowują:

1.       CV z opisem doświadczenia (min. 2 lata) trenera w zakresie realizacji zajęć dotyczących składanej oferty

2.       Proponowany zarys zajęć (mini-sylabus, objętość max 10 stron)  

3.       Określenie formy zaliczenia zajęć przez uczestników – formy testu sprawdzenia umiejętności, które nabyli podczas zajęć

4.       Potwierdzenie dobrej opinii w środowisku osoby prowadzącej zajęcia (rekomendacje, opinie uczestników wcześniejszych zajęć, itp.)

5.       Oferowaną cenę brutto (cena musi zawierać wszelkie koszty) za godzinę zajęć, przy czym 1 godzina zajęć = 45 min).

 

Możliwe jest składanie ofert częściowych.

 

Oferty można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, ul. Jodłowa 13, Kraków lub on-line w formie scan-pdf z podpisem Oferenta na adres: kinga.gajda@uj.edu.pl do dnia 30 stycznia 2017 roku, godz. 23:59.

 

IV.                Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Kinga Gajda, mail: kinga.gajda@uj.edu.pl

 

V.                  Terminy wykonania zamówienia:

 • warsztat – Trening antydyskryminacyjny: 1. edycja kwiecień-czerwiec 2017, 2. edycja kwiecień-czerwiec 2018, 3. edycja kwiecień-czerwiec 2019,
 • projekt (zadania praktyczne) – Kultura korporacyjna i komunikacja w międzynarodowym środowisku grupowym 1. edycja październik-grudzień 2017, 2. edycja październik-grudzień 2018, 3. edycja styczeń-marzec 2018,
 • projekt (zadania praktyczne) – Wielokulturowość w miejscu pracy 1. edycja październik-grudzień 2017, 2. edycja październik-grudzień 2018, 3. edycja styczeń-marzec 2018,

 

Szczegółowe terminy zajęć będzie uzgadniany z Wykonawcą (zgodnie w powyższymi założeniami). Zajęcia można kumulować. Zatem zajęcia dwudziestogodzinne mogą odbywać się w ramach dwóch-trzech spotkań po kilka godzin lekcyjnych każde. Dopuszczalne są zajęcia odbywające się w piątek-sobotę, weekend lub niedziela-poniedziałek. Godziny również będą dostosowywane do siatki godzin studentów.

 

 

VI.                Kryteria wyboru oferty:

 

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena (cena brutto) – 50%, doświadczenie prowadzących – 25%, jakość mini-sylabusa 25%.

 

 

 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

 

 

                                                                        najniższa oferowana cena brutto

                Punkty za kryterium cena    =     ----------------------------------------------------  x 100 x 50 %

                                                                           cena brutto oferty badanej

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu
o przyjęte kryteria.

 

Wyniki rekrutacji osób prowadzących zostaną opublikowane na stronie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz  rozesłane drogą mailową do osób składających oferty.

 

 1. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego
 2. Program zajęć musi opierać się o aktualny stan wiedzy dotyczący danego tematu. Zajęcia powinny zawierać o aspekty praktyczne (przykłady, case study, itp.) z danego obszaru z przedstawieniem konkretnych przykładów. Zajęcia w zakresie poruszanych kwestii i przedstawianych przykładów muszą być tematycznie dopasowane do uczestników.
 3. Sylabusy i program zajęć musza zostać przygotowane i przekazane Zamawiającemu na min. 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć
 4. W przypadku uzasadnionej nieobecności wyznaczonego prowadzącego w danym dniu zajęć Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w najbliższym możliwym terminie.
 5. Zajęcia odbędą się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia niezbędną infrastrukturę do prowadzenia szkolenia (sala, komputer, rzutnik multimedialny, ekran oraz inne wyposażenie sali szkoleniowej).
 6. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół przeprowadzenia zajęć. Protokół dostarczy Zamawiający.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewaluacji planu zajęć.
 8. Podczas prowadzonych zajęć może mieć miejsce zapowiedziana lub niezapowiedziana wizytacja przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawicieli instytucji finansujących i kontrolujących projekt. Na początku i na końcu zajęć przeprowadzona zostanie ankieta umożliwiająca sprawdzenie wzrostu kompetencji doskonalonych w trakcie przedmiotowych zajęć.
 9. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie za te godziny zajęć, które faktycznie się odbędą.

 

 1. Warunki płatności:

Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na realizację usługi objętej zaproszeniem do składania ofert. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowej, na podstawie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w dokumencie i umowie.

 

Dokument w formie PDF

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron