Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Routledge Handbook of the Future of Warfare - nowa książka pod redakcją pracownika naszego Wydziału

Informujemy, że nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się książka pod redakcją Artura Gruszczaka i Sebastiana Kaempfa .pt.: Routledge Handbook of the Future of Warfare

Redaktor: Artur Gruszczak, Sebastian Kaempf

Tytuł publikacji: Routledge Handbook of the Future of Warfare

Nazwa wydawnictwa: Routledge

Miejsce i data wydania: Abingdon – New York 2023

Ilość stron: 469

Ilość arkuszy wydawniczych: 46,1

Numer ISBN: 9781003299011 (e-book)

Identyfikator DOI: https://doi.org/10.4324/9781003299011

Seria: Routledge Handbooks

Ilość punktów: 150 (współredakcja), 75 (autorstwo rozdziału), 37,5 (współautorstwo rozdziału)

Inne (np. otwarty dostęp) – otwarty dostęp do części publikacji (preview pdf): https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781003299011/routledge-handbook-future-warfare-artur-gruszczak-sebastian-kaempf

Słowa kluczowe

  • w języku polskim: wojna, przyszłość, bezpieczeństwo międzynarodowe, zagrożenia, konflikt, technologie
  • w języku angielskim: warfare, future, international security, threats, conflict, technologies

Opis publikacji:

Podręcznik ten oferuje kompleksowy, oparty na zidentyfikowanych problemach i dynamiczny obraz przyszłości wojen.

Zmienność i niepewność globalnego środowiska bezpieczeństwa rodzą aktualne i ważne pytania o przyszłość najstarszego zajęcia ludzkości: wojny. Niniejszy tom odpowiada na te pytania w formie zbioru nowatorskich publikacji czołowych naukowców w tej dziedzinie. Jego ogólna konwencja ma charakter prognostyczny, a nie futurystyczny, podkreślając dostrzegalne trendy, kluczowe wydarzenia i zagadnienia i nie bagatelizując wniosków z przeszłości. Łącząc przeszłość z teraźniejszością, po to aby móc wyobrazić sobie przyszłość, podręcznik oferuje zróżnicowane spojrzenie na przyszłość działań wojennych, które będzie przydatne zarówno dla badaczy, studentów, jak i praktyków wojskowości.

Książka podzielona jest na sześć działów tematycznych. W części I zarysowano ogólne tendencje w rozwoju zjawisku wojny oraz naszkicowano najważniejsze wydarzenia w historii wojen, od przeszłości do teraźniejszości i przyszłości. W części II zaprezentowano obszary i domeny, które aktywnie kształtują przyszłość działań wojennych. Część III przedstawia główne teorie i koncepcje działań wojennych, ujmując te cechy współczesnych konfliktów, które najprawdopodobniej będą długotrwałe oraz zdeterminują dynamikę i kierunki ich przemian. W części IV omówiono zróżnicowanie i złożoność w obszarze działań wojennych, wskazując na te czynniki, które będą miały silny wpływ na strukturę i właściwości tej domeny. Część V skupia się na technologii jako głównym czynniku wywołującym zmiany i modyfikacje w naturze działań wojennych. Ostatnia część odwołuje się do ogólnych tendencji zidentyfikowanych w części I i rzuca światło na to, jak tendencje te przejawiały się w konkretnych kontekstach lokalnych. W tej części przybliżono konkretne obszary geograficzne, które są postrzegane i przewidywane jako wylęgarnie przyszłych konfliktów, w których najprawdopodobniej przybiorą one swój kształt i ujawnią prawdziwe oblicze.

Autorami kilku rozdziałów w tej książce są pracownicy Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych: Artur Gruszczak, Łukasz Kamieński, Marek Czajkowski i Paweł Ścigaj. 

This handbook provides a comprehensive, problem-driven and dynamic overview of the future of warfare.

The volatilities and uncertainties of the global security environment raise timely and important questions about the future of humanity’s oldest occupation: war. This volume addresses these questions through a collection of cutting-edge contributions by leading scholars in the field. Its overall focus is prognostic rather than futuristic, highlighting discernible trends, key developments and themes without downplaying the lessons from the past. By making the past meet the present in order to envision the future, the handbook offers a diversified outlook on the future of warfare, which will be indispensable for researchers, students and military practitioners alike.

The volume is divided into six thematic sections. Section I draws out general trends in the phenomenon of war and sketches the most significant developments, from the past to the present and into the future. Section II looks at the areas and domains which actively shape the future of warfare. Section III engages with the main theories and conceptions of warfare, capturing those attributes of contemporary conflicts which will most likely persist and determine the dynamics and directions of their transformations. The fourth section addresses differentiation and complexity in the domain of warfare, pointing to those factors which will exert a strong impact on the structure and properties of that domain. Section V focuses on technology as the principal trigger of changes and alterations in the essence of warfare. The final section draws on the general trends identified in Section I and sheds light on how those trends have manifested in specific local contexts. This section zooms in on particular geographies which are seen and anticipated as hotbeds where future warfare will most likely assume its shape and reveal its true colours.

Members of the Faculty of International and Political Studies: Artur Gruszczak, Łukasz Kamieński, Marek Czajkowski and Paweł Ścigaj are authors of individual chapters in the Handbook.

Routledge Handbook of the Future of Warfare

Polecamy również
<span lang="en">Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation</span> - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Reflections on Decolonising Knowledge for Development: An invitation to an EADI conversation - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

<span lang="en">Religion and American Politics – Domestic and International Contexts</span> - nowa publikacja pod redakcją pracowniczki naszego Wydziału

Religion and American Politics – Domestic and International Contexts - nowa publikacja pod redakcją pracowniczki naszego Wydziału

<span lang="en">Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology</span> - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Introduction to Immigrant Detention in Poland. Theory and Methodology - nowa publikacja współautorstwa pracownika naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału

Polskie studia wywiadowcze. Stan i perspektywy badań - nowa publikacja pracowników naszego Wydziału