Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sciex-NMSch: program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami - nowy konkurs

Sciex-NMSch Program wymiany naukowej miedzy Szwajcaria a nowymi panstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej oglasza otwarty nabor wnioskow.

Fundusz Stypendialny zostal uruchomiony w 2009 r. w ramach Programu wymiany naukowej miedzy Szwajcarią a nowymi panstwami członkowskimi Unii Europejskiej - Sciex-NMSch na lata 2009-2016.

Program ten ma przyczynic sie do zmniejszenia roznic spoleczno-gospodarczych w obrebie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjalu pracownikow naukowych z Polski, oraz propagowanie trwalych partnerstw w zakresie badan naukowych pomiedzy Polska a Szwajcaria.

Termin skladania aplikacji upływa: 1 kwietnia 2010

Obszar tematyczny projektow: wszystkie dyscypliny naukowo-badawcze.

Uprawnione instytucje z Polski (Home Institution):

 • uczelnie
 • placówki Polskiej Akademii Nauk
 • krajowe instytuty badawcze

Uprawnione instytucje partnerskie ze Szwajcarii (Host Institution):

 • uczelnie wyższe
 • instytucje federalnego obszaru politechnik i instytucji politechnicznych
 • uczelnie politechniczne
 • instytuty badawcze dotowane przez Konfederację Szwajcarską

Skład grupy projektowej: 1 stypendysta z Polski, 1 mentor z Polski, 1 mentor ze Szwajcarii

Uczestnicy projektu:

 • studenci studiów doktoranckich (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 24 miesięcy)
 • młodzi pracowników naukowi, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 18 miesięcy)
 • mentorzy z instytucji wysyłających z Polski oraz mentorzy z instytucji goszczących ze Szwajcarii, jako pracownicy naukowi wspierający stypendystów (wyjazdy na 5-dniowe wizyty studyjne)

Doktoranci i młodzi pracownicy naukowi zatrudnieni będą w instytucji goszczącej w ramach umowy o pracę, zgodnie z zasadami prawa Szwajcarii. Instytucja przyjmująca podpisuje porozumienie o współpracy z Komitetem Sterującym Sciex-NMSch.

Zarówno od stypendysty jak i od opiekuna wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Całkowity budżet projektu

 • stypendium w postaci wynagrodzenia wypłacane co miesiąc przez instytucję goszczącą
 • koszty podróży między Polską a Szwajcarią oraz transport na terenie Szwajcarii
 • koszty maksymalnie trzech krótkich wizyt mentorów


Wszelkie płatności dokonywane są na konto instytucji przyjmującej, która zarządza budżetem projektu.

Kryteria oceny

Wybór kandydatów dokonywany jest wyłącznie na podstawie jakości wniosku o stypendium, ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów: 

 • profesjonalny skład grupy partnerskiej, odpowiadający tematyce badań
 • dobre naukowe relacje między członkami grupy
 • zdolności personalne oraz umiejętność współpracy w grupie
 • intensywne poparcie udzielane dla projektu zarówno przez instytucję wysyłającą, jak i przyjmującą


Formularz wniosku (dostępny na stronie: http://www.sciex.ch <http://www.crus.ch/die-crus/koordiniert-harmonisiert/scientific-exchange-programme-nms-ch/rn/application.html?L=2> )

Kompletny formularz wniosku składa się z 5 części.
Mentor szwajcarski, pełniący rolę koordynatora konsorcjum, wysyła kompletny wniosek aplikacyjny najpóźniej do dnia
1 kwietnia 2010, do godziny 24.00 na adres: sciex@crus.ch <mailto:sciex@crus.ch>

Więcej informacji uzyskają Państwo w Polskim Punkcie Kontaktowym:

Punkt Kontaktowy Funduszu Stypendialnego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel.+48/022 46 31 471, 473 i 474
fax +48/022 46 31 028
www.sciex.pl <http://www.sciex.pl/>
sciex@frse.org.pl <mailto:sciex@frse.org.pl>