Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozyskane granty - kliknij element z listy aby rozwinąć

Ostatnie sześć lat (2010-2015) przyniosło wzrost wysokości środków pozyskiwanych przez doktorantów i pracowników naszego Wydziału przeznaczonych na prowadzenie badań naukowych. W tym czasie uzyskaliśmy dofinansowanie na ponad 60 projektów w kwocie prawie 7 mln złotych.

Trend ten zaczął rozwijać się jeszcze zanim utworzono Narodowe Centrum Nauki w 2010 r. Świadczą o tym sukcesy w trzech ostatnich konkursach organizowanych bezpośrednio przez MNiSW RP. W 38. konkursie uzyskaliśmy jeden grant, w 39. konkursie już 4 granty, zaś w 40. konkursie aż 11 grantów. Łącznie doktoranci i pracownicy naszego Wydziału pozyskali w ten sposób ponad 870 tys. złotych dofinansowania na badania.

Od momentu uruchomienia NCN do końca 2015 r. doktoranci i pracownicy naszego Wydziału pozyskali 36 grantów na kwotę ponad 4,4 mln złotych. Najwięcej, bo aż 16 uzyskano grantów typu PRELUDIUM, 10 typu OPUS, 7 typu SONATA, 2 typu HARMONIA i 1 grant typu ETIUDA.

Pracownicy naszego Wydziału realizują także jeden grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz z programu Granty na granty MNiSW RP. Łączna kwota dofinansowania wynosi w tym przypadku ponad 515 tys. złotych.

Badania naukowe na naszym Wydziale uzyskały także dofinansowanie ze strony szeregu instytucji zagranicznych, w tym m.in. Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Komisji Europejskiej, Funduszu Wyszehradzkiego, Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, Fundacji Volkswagena oraz Robert Bosch Stiftung. W ten sposób pozyskano 7 grantów na ponad 1 195 000 złotych.

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

 • Dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ, kierownik projektu badawczego własnego, finansowanego przez MNiSW RP pt. „Polacy w Berlinie: Stare i nowe strumienie migracyjne. Zagadnienia integracji oraz zróżnicowania wewnętrznego zbiorowości imigracyjnej", maj 2007 - maj 2009.
 • Grant Ambasady Kanady w RP na dofinansowanie współpracy Centrum Studiów Kanadyjskich przy Uniwersytecie Śląskim i Zakładu Kanady UJ.
   
 • Dotacja Henry'ego Slabego na rozwój studiów związanych z tematyką kanadyjską (Canadian Studies Program) na UJ.
   
 • Grant International Council for Canadian Studies na zakup  książek dotyczących problematyki kanadyjskiej.
   
 • Grant kanadyjskiego Departamentu Spraw Zagranicznych na dofinansowanie kursu poświęconego kanadyjskim misjom pokojowym.

Instytut Europeistyki UJ

 • Grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego dla WSMiP.

  Konsorcjum akademickie VNDREAM - Visegrad Network for Research, Education and Academic Mobility - koordynowane przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ wygrało konkurs i otrzymało grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Joint Degree Programmes na realizację wspólnego programu studiów magisterskich: Joint Degree in International Relations „Europe in the Visegrad Perspective". Jest to pierwszy grant tego typu przyznany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

  W ramach programu oferowana jest pomoc stypendialna. Najlepsi studenci przyjęci na studia otrzymają prestiżowe stypendia w wysokości 4 000 EUR rocznie. Program rozpoczął się 1 października 2013 roku.
   
 • Grant z 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej RECON (finansowany przez Komisję Europejską).
   
 • Grant z Erasmus Mundus Master Courses and Scholarships (finansowany przez Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Komisji Europejskiej).
   
 • Grant z „La place, un partimoine European" (finansowany przez Komisję Europejską).
   
 • Grant na projekt "Why should we teach about holocaust?" (finansowany przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie).
   
 • Grant na projekt "Website Guide Education to Tolerance" (finansowany przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie).

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

 • Dr Adam Kirpsza, grant NCN typu SONATA, tytuł projektu badawczego: "Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej", 2015 r.

 • Mgr Agata Mazurkiewicz, grant NCN typu PRELUDIUM, tytuł projektu badawczego: "Wpływ ról oficerów współpracy cywilno-wojskowej na efektywność ich misji w operacjach pokojowych", 2015 r.

 • Dr Piotr Bajor, Projekt I-net. W latach 2015-2016 Uniwersytet Jagielloński uczestniczył w pracach międzynarodowego konsorcjum „Internationalization Network”. Projekt ten realizowany był w ramach grantu finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, w ramach konkursu V4 Eastern Partnership Flagship Projects Program, z obszaru priorytetowego Project priority areas: Transfer of V4 Experience in Promoting the Integration Process, Regional Cooperation (numer projektu 31550040). Celem projektu był rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy państwami Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej poprzez wzajemną wymianę doświadczeń, stworzenie platformy dla realizacji nowych projektów międzynarodowych, wszechstronnej współpracy, wspólnych szkoleń oraz badań.

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ

grant indywidualny:

 • dr hab. Piotr Biliński, prof. UJ, OPUS 8, Władysław Konopczyński (1880-1952) Dzienniki, finansowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki „OPUS 8”, realizowanego w latach 2015-2018. 
 • dr hab. Monika Banaś, OPUS 12, Rewizja szwedzkiej polityki integracyjnej wobec imigrantów w kontekście kryzysu migracyjnego po roku 2010.

grant zespołowy:

 • kierownik: dr hab. Monika Banaś, DIALOG, Współpraca organizacji pozarządowych i wyższych uczelni jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego przy wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego.

Katedra Ukrainoznawstwa UJ

 • Dr Agnieszka Gronek – uczestniczka grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Kultura pierwszej Rzeczpospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, nr 1 1H 12 02 5081, realizowany w Uniwersytecie Warszawskim, lata 2013-2017.
   
 • Dr Alicja Nowak – grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Kultura pierwszej Rzeczpospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, nr 1 1H 12 02 5081, realizowany w Uniwersytecie Warszawskim, lata 2013-2017.
   
 • Dr Michał Wawrzonek – grant z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego „Wpływ prawosławia na przemiany kultury politycznej na Białorusi, Ukrainie oraz na obszarze jurysdykcji Patriarchatu Serbskiego" – kierownik projektu. Numer umowy: UMO-2011/01/B/HS5/00911, konkurs OPUS 3 (2012 – 2015). Grant z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego „Cerkiew prawosławna i grekokatolicka jako elementy systemu politycznego na Ukrainie" – kierownik projektu. Numer umowy: UMO-2011/01/B/HS5/00911, konkurs OPUS 1 (2011 – 2015)
   
 • Dr Alicja Nowak – grant z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego „Kapłan w ruskich naukach dla duchowieństwa w metropolii kijowskiej (Rzeczpospolita XV-XVII w.)" – kierownik projektu. Nr umowy UMO-2014/15/B/HS1/01876, konkurs OPUS 8 (2015-2017)
   
 • Dr Agnieszka Gronek – grant Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki w Kanadzie na wydanie książki pt. Ikony Męki Pańskiej. O przemianach w malarstwie cerkiewnym ukraińsko-polskiego pogranicza (2006)