Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozyskane granty - kliknij element z listy aby rozwinąć

Ostatnie sześć lat (2010-2015) przyniosło wzrost wysokości środków pozyskiwanych przez doktorantów i pracowników naszego Wydziału przeznaczonych na prowadzenie badań naukowych. W tym czasie uzyskaliśmy dofinansowanie na ponad 60 projektów w kwocie prawie 7 mln złotych.

Trend ten zaczął rozwijać się jeszcze zanim utworzono Narodowe Centrum Nauki w 2010 r. Świadczą o tym sukcesy w trzech ostatnich konkursach organizowanych bezpośrednio przez MNiSW RP. W 38. konkursie uzyskaliśmy jeden grant, w 39. konkursie już 4 granty, zaś w 40. konkursie aż 11 grantów. Łącznie doktoranci i pracownicy naszego Wydziału pozyskali w ten sposób ponad 870 tys. złotych dofinansowania na badania.

Od momentu uruchomienia NCN do końca 2015 r. doktoranci i pracownicy naszego Wydziału pozyskali 36 grantów na kwotę ponad 4,4 mln złotych. Najwięcej, bo aż 16 uzyskano grantów typu PRELUDIUM, 10 typu OPUS, 7 typu SONATA, 2 typu HARMONIA i 1 grant typu ETIUDA.

Pracownicy naszego Wydziału realizują także jeden grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz z programu Granty na granty MNiSW RP. Łączna kwota dofinansowania wynosi w tym przypadku ponad 515 tys. złotych.

Badania naukowe na naszym Wydziale uzyskały także dofinansowanie ze strony szeregu instytucji zagranicznych, w tym m.in. Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Komisji Europejskiej, Funduszu Wyszehradzkiego, Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, Fundacji Volkswagena oraz Robert Bosch Stiftung. W ten sposób pozyskano 7 grantów na ponad 1 195 000 złotych.

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

 • Dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ, kierownik projektu badawczego własnego, finansowanego przez MNiSW RP pt. „Polacy w Berlinie: Stare i nowe strumienie migracyjne. Zagadnienia integracji oraz zróżnicowania wewnętrznego zbiorowości imigracyjnej", maj 2007 - maj 2009.
 • Grant Ambasady Kanady w RP na dofinansowanie współpracy Centrum Studiów Kanadyjskich przy Uniwersytecie Śląskim i Zakładu Kanady UJ.
   
 • Dotacja Henry'ego Slabego na rozwój studiów związanych z tematyką kanadyjską (Canadian Studies Program) na UJ.
   
 • Grant International Council for Canadian Studies na zakup  książek dotyczących problematyki kanadyjskiej.
   
 • Grant kanadyjskiego Departamentu Spraw Zagranicznych na dofinansowanie kursu poświęconego kanadyjskim misjom pokojowym.

Instytut Europeistyki UJ

 • Horizon2020 Research and Innovation Actions: „EU3D. EU Differentiation, Dominance and Democracy”


  Kierownik UJ: prof. dr hab. Zdzisław Mach

  Projekt badawczy Horizon2020 Research and Innovation Actions: „EU3D. EU Differentiation, Dominance and Democracy” („EU3D: Zróżnicowana integracja, dominacja i demokracja”), koordynowany przez ARENA Center for European Studies, Oslo University (Norwegia).

  Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 Research and Innovation Action: Societal Challenges. Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies.

  Projekt „EU3D. EU Differentiation, Dominance and Democracy” koncentruje się na analizie przyszłości Unii Europejskiej z perspektywy zróżnicowanej integracji. Wyzwania ostatnich lat, przed którymi stanęła Unia Europejska, zainicjowały debatę o tym, czy państwa członkowskie powinny i chcą kontynuować wysiłki integracyjne z tą samą intensywnością. Zróżnicowana integracja, stanowiąca rdzeń architektury instytucjonalnej UE, nabiera nowego znaczenia w świetle debaty na temat wyjścia z UE Wielkiej Brytanii i innych działań na rzecz redukowania udziału czy wyłączania z pewnych obszarów integracji niektórych państw członkowskich. Te wyzwania dotyczą kierunku integracji europejskiej, kwestii jej funkcjonowania i jej demokratycznej legitymizacji. W odpowiedzi na wyzwania stojące przed integracją europejską projekt będzie się koncentrował na analizie, czy i w jaki sposób zróżnicowana integracja jest konieczna, sprzyjająca dalszemu rozwojowi UE, zrównoważona oraz akceptowalna z punktu widzenia wypełniania standardów demokratycznych. W projekcie współpracować będą badacze z instytucji akademickich i wiodących europejskich think tanków (Uniwersytet w Oslo, Breugel, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) z Grecji, Uniwersytet Komeński w Bratysławie, Uniwersytet Jagielloński, LUISS School of Governance w Rzymie, Uniwersytet w Kopenhadze, Uniwersytet w Konstancji, Science Po Grenoble i Uniwersytet Oksfordzki). Projekt rozpocznie się wiosną 2019 roku i potrwa cztery lata. Kierownikiem zespołu badawczego na UJ jest prof. dr hab. Zdzisław Mach, zaś składa się z badaczy z Instytutu Europeistyki (dr Magdalena Góra, dr Joanna Orzechowska-Wacławska, dr Natasza Styczyńska, dr Karolina Czerska-Shaw, dr Przemysław Tacik i dr Marcin Zubek), a także Instytutu Socjologii (dr Marta Warat i dr Katarzyna Zielińska).

 • REGIOPARL - Regional Parliaments in Europe


  Kierownik projektu w UJ: dr Marcin Zubek

  Znacząca część polityk i prawa przyjmowanych w ramach UE ma bezpośredni wpływ na jej regiony. Jednakże polityki te są z reguły dyskutowane i decydowane na poziomie ponadnarodowym, przy udziale Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, a także rządów narodowych. Jaka jest zatem rola aktorów regionalnych w tych przedsięwzięciach – czy są tylko biernymi obserwatorami, czy też mogą mieć wpływ na kształtowanie tych polityk?
  Zadaniem projektu REGIOPARL jest próba udzielenia odpowiedzi na te pytania, między innymi poprzez badanie parlamentów I zgromadzeń na szczeblu regionalnym. Celem projektu jest zaprezentowanie i zbadanie zróżnicowania aktorów na poziomie regionalnym i ich wpływu na politykę UE – jakich instrumentów mogą do tego celu użyć, jakie mają realne możliwości, a jakie ograniczenia w swoim działaniu. Szczególny nacik położony zostanie na zbadanie wpływu tych gremiów na debate o integracji europejskiej wśród społeczności regionalnych. Uniwersytet Jagielloński jest w projekcie REGIOPARL częścią konsorcjum, w którego skład wchodzą także: European Democracy Lab think tank, University Donau-Krems, University of Tübingen oraz WZB Berlin Social Science Centre

 • Jean Monnet Network - REACTIK


  Kierownik projektu UJ: Prof. dr hab. Zdzisław Mach

  Projekt o akronimie REACTIK ma na celu poszerzanie dziedziny studiów europeistycznych o badania Europejskiej Dyplomacji Kulturalnej oraz Europejskiej Polityki Kulturalnej. Grant Jean Monnet Network pozwoli na rozwój przestrzeni dialogu akademickiego pomiędzy naukowcami o różnych specjalizacjach i z różnych regionów świata. Liderem konsorcjum jest Akademia Sztuk Pięknych i Design'u Bezalel z Izraela, a w jego skład wchodzą partnerzy z różnych krajów i kontynentów: Uniwersytet Ben Guriona (Izrael), Uniwersytet w Kopenhadze (Dania), Uniwersytet Jawaharlala Nehru (Indie), Uniwersytet Waseda (Japonia), oraz Uniwersytet w Canterbury (Nowa Zelandia). Zespół realizujący projekt z ramienia Instytutu Europeistyki to prof. Zdzisław Mach, dr Magdalena Góra, dr Agnieszka Sadecka, dr Natasza Styczyńska and dr Marcin Zubek.

 • Horizon2020 Research and Innovation Actions: POPREBEL - Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism


  Kierownik UJ: prof. dr hab. Zdzisław Mach

  Projekt badawczy Horizon2020 Research and Innovation Actions: POPREBEL - Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism” (Populistyczny bunt przeciwko nowoczesności w Europie Wschodniej XXI wieku: neo-tradycjonalizm i neo-feudalizm), koordynowany przez University College London (UK).

  Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 Research and Innovation Actions H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 (GOVERNANCE FOR THE FUTURE).

  Projekt ma na celu badanie zjawiska rosnącego populizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy społecznej, politycznej, kulturowej i ekonomicznej. Konsorcjum skupia badaczy z Wielkiej Brytanii oraz z wiodących uczelni Europy Środkowo-Wschodniej (oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego są to: Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Belgradzie oraz Uniwersytet w Tartu), od wielu lat współpracujących ze sobą w ramach realizacji wspólnego programu studiów magisterskich IMESS, a od 2018 roku prowadzących wspólnie program dla doktorantów, także finansowany z funduszy Horyzontu2020. Zespół badaczy z Instytutu Europeistyki UJ pod kierownictwem prof. dr hab. Zdzisława Macha prowadzić będzie badania socjologiczne, kulturowe, antropologiczne i polityczne zarówno w Polsce, jak i w innych krajach regionu. Projekt będzie trwał trzy lata (2019-2021). Kierownikiem zespołu badawczego jest prof. Zdzisław Mach, a w skład zespołu wchodzą: dr Krzysztof Kowalski, dr Joanna Orzechowska-Wacławska, dr Łucja Piekarska-Duraj, dr Agnieszka Sadecka i dr Natasza Styczyńska.

 • Grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego dla WSMiP.

  Konsorcjum akademickie VNDREAM - Visegrad Network for Research, Education and Academic Mobility - koordynowane przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ wygrało konkurs i otrzymało grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Joint Degree Programmes na realizację wspólnego programu studiów magisterskich: Joint Degree in International Relations „Europe in the Visegrad Perspective". Jest to pierwszy grant tego typu przyznany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

  W ramach programu oferowana jest pomoc stypendialna. Najlepsi studenci przyjęci na studia otrzymają prestiżowe stypendia w wysokości 4 000 EUR rocznie. Program rozpoczął się 1 października 2013 roku.
   
 • Grant z 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej RECON (finansowany przez Komisję Europejską).
   
 • Grant z Erasmus Mundus Master Courses and Scholarships (finansowany przez Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Komisji Europejskiej).
   
 • Grant z „La place, un partimoine European" (finansowany przez Komisję Europejską).
   
 • Grant na projekt "Why should we teach about holocaust?" (finansowany przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie).
   
 • Grant na projekt "Website Guide Education to Tolerance" (finansowany przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie).

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

 • Dr Adam Kirpsza, grant NCN typu SONATA, tytuł projektu badawczego: "Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej", 2015 r.

 • Mgr Agata Mazurkiewicz, grant NCN typu PRELUDIUM, tytuł projektu badawczego: "Wpływ ról oficerów współpracy cywilno-wojskowej na efektywność ich misji w operacjach pokojowych", 2015 r.

 • Dr Piotr Bajor, Projekt I-net. W latach 2015-2016 Uniwersytet Jagielloński uczestniczył w pracach międzynarodowego konsorcjum „Internationalization Network”. Projekt ten realizowany był w ramach grantu finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, w ramach konkursu V4 Eastern Partnership Flagship Projects Program, z obszaru priorytetowego Project priority areas: Transfer of V4 Experience in Promoting the Integration Process, Regional Cooperation (numer projektu 31550040). Celem projektu był rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy państwami Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej poprzez wzajemną wymianę doświadczeń, stworzenie platformy dla realizacji nowych projektów międzynarodowych, wszechstronnej współpracy, wspólnych szkoleń oraz badań.

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ

grant indywidualny:

 • dr hab. Piotr Biliński, prof. UJ, OPUS 8, Władysław Konopczyński (1880-1952) Dzienniki, finansowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki „OPUS 8”, realizowanego w latach 2015-2018. 
 • dr hab. Monika Banaś, OPUS 12, Rewizja szwedzkiej polityki integracyjnej wobec imigrantów w kontekście kryzysu migracyjnego po roku 2010.

grant zespołowy:

 • kierownik: dr hab. Monika Banaś, DIALOG, Współpraca organizacji pozarządowych i wyższych uczelni jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego przy wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego.

Katedra Ukrainoznawstwa UJ

 • Dr Agnieszka Gronek – uczestniczka grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Kultura pierwszej Rzeczpospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, nr 1 1H 12 02 5081, realizowany w Uniwersytecie Warszawskim, lata 2013-2017.
   
 • Dr Alicja Nowak – grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Kultura pierwszej Rzeczpospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, nr 1 1H 12 02 5081, realizowany w Uniwersytecie Warszawskim, lata 2013-2017.
   
 • Dr Michał Wawrzonek – grant z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego „Wpływ prawosławia na przemiany kultury politycznej na Białorusi, Ukrainie oraz na obszarze jurysdykcji Patriarchatu Serbskiego" – kierownik projektu. Numer umowy: UMO-2011/01/B/HS5/00911, konkurs OPUS 3 (2012 – 2015). Grant z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego „Cerkiew prawosławna i grekokatolicka jako elementy systemu politycznego na Ukrainie" – kierownik projektu. Numer umowy: UMO-2011/01/B/HS5/00911, konkurs OPUS 1 (2011 – 2015)
   
 • Dr Alicja Nowak – grant z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego „Kapłan w ruskich naukach dla duchowieństwa w metropolii kijowskiej (Rzeczpospolita XV-XVII w.)" – kierownik projektu. Nr umowy UMO-2014/15/B/HS1/01876, konkurs OPUS 8 (2015-2017)
   
 • Dr Agnieszka Gronek – grant Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki w Kanadzie na wydanie książki pt. Ikony Męki Pańskiej. O przemianach w malarstwie cerkiewnym ukraińsko-polskiego pogranicza (2006)