Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kwartalnik „Krakowskie Studia Międzynarodowe” zaprasza autorów do zgłaszania publikacji

Szanowni Państwo

Redakcja wydawanego od 2004 roku kwartalnika „Krakowskie Studia Międzynarodowe” – założonego z inicjatywy prof. dr hab. Andrzeja Kapiszewskiego zaprasza autorów do zgłaszania publikacji do KSM 4/2019, który poświęcony będzie tematyce: „Edukacja praw człowieka: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość”.

Kwartalnik skierowany jest do badaczy zainteresowanych problematyką politologiczną i kulturoznawczą, a także zagadnieniami natury prawnej i współczesną ekonomią. Czasopismo zawiera prace autorów polskich i zagranicznych w językach polskim, angielskim i niemieckim. Wszystkie zamieszczane w kwartalniku artykuły naukowe są recenzowane według wytycznych Ministerstwa Nauko i Szkolnictwa Wyższego.

Czasopismo „Krakowskie Studia Międzynarodowe” przeszło pozytywnie proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 74,47 pkt. Czasopismo jest na liście czasopism punktowanych MNiSZW (liczba punktów;9).

Inspiracją dla kolejnego tomu Krakowskich Studiów Międzynarodowych 4/2019 była IX Międzynarodowa Konferencja w zakresie edukacji praw człowieka, która odbyła się w Sydney w grudniu 2018 roku wpisując się równocześnie w dwie ważne dla ewolucji problematyki praw człowieka rocznice: 70 rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 25 rocznicę uchwalenia Deklaracji Wiedeńskiej. Uczestnicy konferencji reprezentujący pięć kontynentów nawiązując do tych kluczowych, historycznych dokumentów przedstawili prezentacje dowodzące, że edukacja jest obecnie jednym z kluczowych tematów społecznych znajdujących się w centrum zainteresowania wielu organizacji międzynarodowych i poszczególnych państw. Główną tego przyczyną jest trwający od wielu lat proces przekształcania współczesnego społeczeństwa industrialnego w globalne społeczeństwo oparte na wiedzy i informacji. Edukacja w aspekcie praw człowieka uznana została przez społeczność międzynarodową za jedno z praw człowieka. Edukacja ta nie jest celem samym w sobie. Stanowi ona nieodzowny element przygotowania współczesnych społeczeństw do globalnego współżycia. Edukacja w aspekcie praw człowieka jest nieodłącznym elementem kształcenia społeczeństwa na każdym etapie życia człowieka, wpisanym w idee globalnego społeczeństwa informacyjnego.

Odbywające się od roku 2010 cykliczne konferencje HRE (Human Rights Education) przyciągają szerokie grono działaczy na rzecz praw człowieka, naukowców, polityków, przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych. Są prestiżowym forum wymiany myśli i poglądów i stwarzają okazję do nowych działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz zaprezentowania tego, co do tej pory udało się osiągnąć i jakie wyzwania stoją nadal przed edukacją o prawach człowieka i dla praw człowieka.

Zamiarem redakcji jest zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji praw człowieka, zarówno formalnej jak i nieformalnej, dla wspierania aktywnego obywatelstwa i demokracji. Zaprosiliśmy do publikacji uczestników ubiegłorocznej konferencji w Sydney reprezentujących kraje pozaeuropejskie o różnych systemach politycznych, różnych poglądach i religiach, ale reprezentujących jeden cel: upowszechnianie praw człowieka poprzez polepszanie, umacnianie i upowszechnianie edukacji praw człowieka w społeczeństwach. Zapraszamy także państwa do przedstawienia problematyki edukacji praw człowieka i o prawach człowieka z perspektywy różnych dziedzin nauki: nauk społecznych, ekonomicznych, etycznego biznesu, nauk medycznych, prawnych i etyki.

Uprzejmie informujemy, że termin zgłaszania propozycji publikacji do Krakowskich Studiów Międzynarodowych 4/2019, który poświęcony będzie tematyce: Edukacja praw człowieka: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość upływa 30 czerwca 2019. Ostateczny termin składania prac upływa 30 września 2019.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń, zgodnie z zasadami podanymi na stronie czasopisma, na adres: bbbednarczyk@afm.edu.pl. Równocześnie informuję, że na stronie internetowej KSM   podane są informacje dotyczące zasad publikacji oraz tytuły/tematy planowane na 2019 rok.

Redaktor Naczelna

Prof. nadzw. dr. hab. Bogusława Bednarczyk