Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, MOWA NIENAWIŚCI, MOBBING

Co to jest dyskryminacja?

Dyskryminacja to nierówne traktowanie (mogące polegać na działaniu, zaniechaniu lub stosowaniu pewnego kryterium), które nie odwołuje się do obiektywnie uzasadnionej przyczyny, lecz odnosi się do rzeczywistych lub domniemanych cech tożsamości, takich jak: płeć, tożsamość płciowa, kolor skóry („rasa”), język, pochodzenie narodowe i/lub etniczne, religia, wyznanie lub bezwyznaniowość, światopogląd, stan zdrowia, niepełnosprawność, wiek, orientacja psychoseksualna, status społeczny i ekonomiczny i inne. Katalog tych kryteriów nie jest zamknięty.

Dyskryminacja może być: 1) bezpośrednia – gdy pewna osoba jest wprost traktowana gorzej niż inne osoby w porównywalnej sytuacji z uwagi na powyższe kryteria,

Przykłady: wykładowca/czyni zaniża lub zawyża wymagania stawiane na zajęciach studentkom (w relacji do studentów). Wykładowca/czyni inaczej ocenia studentów/ki z różnych krajów.

2) pośrednia – gdy gorsze traktowanie jest ukryte za pozornie neutralnym kryterium, które jednak powoduje powstanie nierówności z uwagi na powyższe kryteria.

Przykład: wykładowca/czyni przyznaje dodatkowe punkty za pełną poprawność językową wypowiedzi ustnej, co stawia w gorszej pozycji osoby, dla których polski jest językiem wyuczonym.

 

Co to jest molestowanie?

Molestowanie to niepożądane zachowanie – nakierowane na cechy tożsamości osoby pokrzywdzonej – którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Przykład: sytuacja, w której osoba drwi i wyśmiewa czyjeś pochodzenie lub wygląd, sposób posługiwania się językiem polskim lub obcym albo orientację seksualną.

 

Co to jest molestowanie seksualne?

Molestowanie seksualne to każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci jakiejś osoby (np. dotykanie, zbyt bliskie podchodzenie, obmacywanie, komentarze odnoszące się do wyglądu, budowy ciała, pokazywanie lub umieszczanie na widoku zdjęć przedstawiających osoby jako obiekty seksualne, seksistowskie dowcipy, proponowanie spotkań poza zajęciami, nagabywanie o prywatny numer telefonu, seksualizacja atmosfery na zajęciach lub w spotkaniach o charakterze merytorycznym, np. na dyżurach).

Przykłady: wykładowca wystawia studentkom ubranym w spódnice inne oceny niż studentkom ubranym w spodnie. Wykładowca używa wyrażenia „płeć piękna”. Wykładowca podaje przykłady zbudowane na stereotypowych przedstawieniach kobiecości lub męskości. Utrwalanie stereotypowych wizerunków kobiet i mężczyzn w materiałach promujących działalność koła naukowego albo w toku studenckiej działalności kulturalnej (np. wybory „Super Studenta” i „Najmilszej Studentki”).

 

Co to jest mowa nienawiści?

Mowa nienawiści to wszelkie formy ekspresji (wypowiedzi ustne, pisemne, przedstawienia graficzne i inne), które wyszydzają, poniżają, oczerniają, oskarżają osoby lub grupy osób, albo też grożą im z uwagi na faktyczną lub domniemaną cechę tożsamości.

Przykład: obecne w przestrzeni uniwersytetu wlepki przedstawiające symbole białej supremacji lub przekreślonej gwiazdy Dawida.

Więcej przykładów i informacji znaleźć można na stronie Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ: https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/start