Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenckie koła naukowe - kliknij element z listy aby rozwinąć

Koło Naukowe Amerykanistyki oficjalnie powstało w 2004 roku. Po prawie rocznej przerwie, w listopadzie 2006 roku zostało reaktywowane i rozpoczęło swą aktywną i prężną działalność.

Koło Naukowe Amerykanistyki zrzesza głównie studentów I i II stopnia, studiujących w Instytucie Amerykanistyki I Studiów Polonijnych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Do głównych celów i zadań Koła należy m.in.:

 • rozwijanie zainteresowań naukowych studentów Amerykanistyki,
 • prowadzenie badań związanych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, integracja i aktywizacja środowiska studenckiego,
 • angażowanie studentów w pracę naukową i badawczą oraz popularyzacja wiedzy o USA (także poza strukturami Koła).

Koło realizuje swe cele poprzez organizację spotkań ze specjalistami i naukowcami, organizację konferencji i seminariów oraz współpracę i wymianę doświadczeń z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi.

Strona internetowa
Kontakt: dniamerykanskie@gmail.com
Facebook

Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ (KSSM UJ) jest samorządną organizacją studencką o charakterze naukowym. Zostało utworzone w 1996 r. i działa przy Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

KSSM UJ to sprawnie i aktywnie działająca organizacja studencka, która wykorzystując wieloletnie doświadczenie porusza najważniejsze kwestie polityczno-społeczne, owocnie rozwija współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się tematyką stosunków międzynarodowych.

Celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych poprzez organizację i udział w debatach, konferencjach oraz wyjazdach zagranicznych, a także pomoc w realizowaniu indywidualnych projektów studenckich oraz właściwe przygotowanie studentów do wykonywania zawodu.

Koło prowadzi także działalność samokształceniową w oparciu o sekcje tematyczne. KSSM UJ było kilkakrotnie wyróżniane za swoją działalność.

KSSM UJ wydaje:

 • Magazyn „ARENA. Sprawy międzynarodowe",
 • Czasopismo Centrum Analiz Polityk Publicznych
 • Liczne publikacje tematyczne.

Opiekunem naukowym Koła jest dr Rafał Woźnica.

Strona internetowa
Kontakt: kssm@uj.edu.pl
Facebook 
Podcast „Granicę Dalej”
Instagram

Koło Naukowe „Eurazja” zrzesza studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, pragnących rozwijać swoją wiedzę dotyczącą obszaru eurazjatyckiego oraz zdobywać przydatne na rynku pracy umiejętności.

Jako organizacja o charakterze naukowym i samokształceniowym Koło koncentruje się na pogłębianiu wiedzy, zdolności i kompetencji swoich członków oraz podejmowaniu działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju turystyki oraz badań nad obszarem eurazjatyckim.

Научный кружок «Евразия» объединяет студентов Ягеллонского Университета в Кракове, которые хотят развивать знания о евразийском регионе, а также желают приобрести полезные и пользующиеся спросом на рынке труда навыки.

Студенческий кружок ориентирован на развитие и углубление знаний, навыков и компетенций своих членов. К основной деятельности также относятся проведение и организация разных научных мероприятий, с целью популяризации и развития туризма, а также исследований евразийского пространства.

Kontakt: kneurazja@gmail.com
Facebook

Koło Naukowe Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest prężnie działającą grupą studentów, czynnie angażujących się w życie naukowe oraz społeczne. Na działalność Koła składają się cztery filary: nauka, mobilność, akcje dobroczynne oraz promocja.

KNE organizuje spotkania tematyczne, seminaria naukowe oraz debaty eksperckie. Członkowie naszego Koła uczestniczą także w roli prelegentów w ogólnopolskich konferencjach. Na liście znanych europejskich miast odwiedzonych w ostatnich latach znajdują się: Budapeszt, Florencja, Bolonia, Praga, Bruksela oraz Lwów. KNE UJ również angażuje się w sprawy społeczne, m.in. poprzez  zbiórki darów na rzecz azylantów schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz promowanie honorowego krwiodawstwa. Aby być bliżej studentów członkowie Koła aktywnie uczestniczą w wydarzeniach promocyjnych takich jak Dzień Otwarty UJ, Targi Kół Naukowych, Dzień Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uj czy Festiwal Nauki i Sztuki.

Opiekunem naukowym Koła jest dr hab. Kinga Anna Gajda.

Strona internetowa 
Kontakt: kn.europeistyki.uj@gmail.com
Facebook 

Koło Nauk Politycznych działające na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ od wielu lat zrzesza osoby studiujące nie tylko politologię czy stosunki międzynarodowe, ale i inne nauki społeczne i prawne. Koło regularnie organizuje konferencje naukowe i panele dyskusyjne, nagrywa podcasty, a od 2021 roku, po kilkuletniej przerwie, znów wydaje Zeszyty Naukowe „Stańczyk”, na łamach których pojawiają się recenzowane artykuły członków i członkiń Koła. KNP UJ stara się tworzyć na uniwersytecie przestrzeń do rozpoczęcia działalności naukowej, wszechstronnego rozwoju, ale i kreatywnej współpracy i nawiązywania wartościowych znajomości. Dlatego właśnie KNP UJ ciągle wychodzi z nowymi inicjatywami, jest otwarte na nowe pomysły, zmiany i - oczywiście – nowe osoby członkowskie.

Link do podcastu:
https://open.spotify.com/show/5NBzXMHi9bzLZVmNeSZx1l?si=0Q_FcFo9QkqG_Zfd5BfV5w&dl_branch=1

Strona internetowa
Kontakt: kolonaukpolitycznych@gmail.com
Link do fanpage’a na Facebook’u

Koło Naukowe Migracji Międzynarodowych UJ działa przy Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.

Koło ma na celu:

 • poszerzenie wiedzy i zainteresowań studentów
 • promowanie IAiSP
 • promowanie kierunku studiów Migracji Międzynarodowych oraz popularyzacja wiedzy w jego zakresie
 • rozwijanie życia naukowego wśród studentów
 • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi.

Koło Naukowe Migracji Międzynarodowych UJ zrzesza studentów, którzy chcą zdobywać, pogłębiać oraz rozprzestrzeniać wiedzę na temat migracji międzynarodowych oraz związanych z nimi tematów.

W ramach działalności koła organizujemy spotkania z badaczami migracji i etniczności a także samymi migrantami.

Kontakt: kn.migracje.uj@gmail.com
Profil w serwisie Facebook
Grupa w serwisie Facebook

Bliskowschodnie Koło Naukowe powstało w 2004 roku przy Katedrze Bliskiego i Dalekiego Wschodu, pod opieką naukową dr Hayssama Obeidata.

Obecnie opiekę nad kołem sprawuje dr Artur Skorek

Obszarem zainteresowań członków Koła jest szeroko rozumiany Bliski Wschód, który obejmuje nie tylko kraje Półwyspu Arabskiego i Lewantu, ale również obszary Afryki Północnej, Turcji i Iranu, a także Afganistanu i Pakistanu.

Kontakt: bliskowschodniekn@gmail.com
Strona internetowa
Facebook 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności akademickiej do głębszego namysłu nad przyczynami i skutkami procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym i korelacji między dynamiką zmian politycznych a geografią, w 2016 roku zostało powołane studenckie

Koło Naukowe Myśli Geopolitycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (KNMG UJ).

Podstawowym celem członków oraz sympatyków KNMG UJ jest szerzenie prawdy o analizie geopolitycznej, a także zgłębianie aspektów gospodarczych, społecznych, kulturalnych oraz zagadnień szeroko pojętego bezpieczeństwa i filozofii politycznej. Cel ten jest realizowany poprzez organizację licznych sprofilowanych wydarzeń tj. cykl spotkań "Wieczorek z Myślą GeoPolityczną", debaty naukowe, spotkania z ekspertami, seminaria tematyczne oraz konferencje naukowe, wśród których wymienić można: "Geopolityka-nowe rozdanie", czy "Wizje polityki zagranicznej w dziejach RP".

Serdecznie zapraszamy do wspólnego zgłębiania tajników geopolityki!

Kontakt: knmg.uj@gmail.com, sekretariat.knmg.uj@gmail.com
Facebook
Instagram

Opis: Koło Naukowe Kulturoznawców UJ tworzą studenci Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ. Każdy z członków Koła jest oddzielnym światem i świat widzi na swój sposób. Dlatego oferta #KNK jest tak szeroka: spotkania, wykłady, konferencje, wieczory filmowe, wyjazdy, imprezy. Wszystko to aby poznać nas samych i innych. Pokazujemy świat i liczymy na podróż życia. Pasażerowie na gapę mile widziani :)

Opiekunem koła jest dr Jakub Kościółek.

Kontakt: knkuj.kulturoznawcy@gmail.com
Facebook 
Instagram 

Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ jest organizacją studencką działającą przy Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Początki DKN UJ sięgają 2001 r. - zostało wówczas utworzone Koło Naukowe Studentów Studiów Dalekowschodnich UJ. W 2004 r. zmieniono nazwę na obecną. Niestety mimo dokonań i sukcesów, w 2009 r. Koło zawiesiło swoją działalność. Wraz z początkiem roku akademickiego 2010/2011 reaktywowano DKN UJ w zupełnie nowym składzie. Organizację tworzą studenci UJ zainteresowani szeroko pojętą tematyką Dalekiego Wschodu, którzy za zadanie stawiają sobie obalanie stereotypów i rozwijanie wiedzy związanej z kulturami dalekowschodnimi.

Koło we współpracy z Bliskowschodnim Kołem Naukowym co roku organizuje jedną z największych imprez o Azji w Polsce - Festiwal Studiów Azjatyckich, na których studenci i pracownicy Instytutu oraz zaproszeni goście zabierają uczestników Festiwalu w niezwykłą podróż po krajach szeroko rozumianego Orientu, ich kulturze, historii i kuchni.

W obrębie Koła działa wiele Sekcji Tematycznych, które odpowiadają jego interdyscyplinarnemu charakterowi i pozwalają na rozwijanie zainteresowań we wszystkich dziedzinach.

Opiekunką naukową Koła jest dr Joanna Wardęga.

Kontakt: dkn.poczta@gmail.com
Facebook

Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich UJ (potocznie zwane Kołem Latino) działa przy Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ od 2009 roku. Koło zrzesza pasjonatów kultury, historii oraz geopolityki latynoamerykańskiej, których liczba z roku na rok rośnie ze względu na wzrost zainteresowania regionem. Nie są to wbrew pozorom jedynie studenci latynoamerykanistyki. W swoich szeregach mają m.in. osoby z filologii hiszpańskiej, stosunków międzynarodowych oraz prawa. Od niedawna grono członków stało się bardziej międzynarodowe dzięki członkiniom z Chile oraz z Brazylii, które studiują na UJ. Niektórzy są szczególnie zainteresowani muzyką oraz tańcem pochodzącymi z regionu. Inni szukają przestrzeni do wymiany doświadczeń ze swojej podróży do krajów Ameryki Łacińskiej. A jeszcze inni chcą zgłębić niesamowitą tkankę lingwistyczną oraz kulturową kontynentu. Największym atutem Koła Latino jest właśnie ta różnorodność sposobów patrzenia na Amerykę Łacińską, która podsyca apetyt na więcej. 

Działalność koła w czasie pandemii koronawirusa

Przed wybuchem pandemii Koło organizowało cykliczne wydarzenia takie jak: Día de Muertos, wykłady gościnne, wydarzenia kulturalne oraz spotkania z podróżnikami i Latynosami mieszkającymi w Polsce. Umożliwiały one polskim studentom oraz innym zainteresowanym zmierzenie się ze stereotypami na temat krajów i mieszkańców latynoamerykańskich oraz bliższe spotkanie z tym odległym (geograficznie) kontynentem. Obecna sytuacja spowodowała, że całą swoją działalność zostali zmuszeni przenieść do Internetu.

Mimo mało sprzyjającej sytuacji, Koło Latino zabiera nas w bieżącym roku akademickim w wirtualną podróż po Ameryce Łacińskiej! Od początku semestru zimowego studenci zorganizowali dwutygodniowe cykle publikacji oraz spotkań na temat Meksyku, Kolumbii i Argentyny. Mieliśmy okazję m.in. wziąć udział w meksykańskich wieczorkach muzycznych, na których zagrali Chuy Volante i Alex Jasso, poznać nieoczywiste atrakcje Kolumbii, a także posłuchać o społeczności polskiej w Misiones (Argentyna) podczas spotkania z twórcą filmu „Jejou” - Mauricio Holcem. Zaś w czasie świąt opowiedzieli nam o tradycjach bożonarodzeniowych w Wenezueli. Ponadto, ci, którzy regularnie śledzą ich stronę na Facebooku, mogli się dowiedzieć: kim była Eva Perón, jakie kultury prekolumbijskie żyją w Meksyku, co to jest lunfardo oraz wiele innych ciekawostek. Można tam również znaleźć najważniejsze wiadomości na temat polityki, jak np. na temat ostatnich wyborów prezydenckich w Ekwadorze.  

Niedawno ruszyli z publikowaniem swoich treści również na Instagramie. Koło ma zamiar kontynuować podróż przez Peru oraz Brazylię aż do końca semestru letniego i gorąco zachęca do śledzenia ich działalności w mediach społecznościowych!  

Co do planów na przyszłość Zarząd Koła Latino, przyznaje, że liczy na dalszy rozwój organizacji oraz realizację projektów, które adresowałyby w szczególności społeczność latynoamerykańską na naszym Uniwersytecie.   

Opiekun koła - dr Katarzyna Górska

Zarząd Koła 2021/2022
Przewodnicząca - Patrycja Karaś
Vice-przewodnicząca - Dominika Puchała
Skarbnik, księgowy - Justyna Karaś
Członek ds. promocji - Patrycja Kotlarz (Instagram)
Opiekun koła - dr Katarzyna Górska

Kontakt:
Facebook
Instagram 

Koło Naukowe Publicystyki Politycznej działa w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ od 2019 roku. W jego ramach działają 3 sekcje tematyczne: radiowa, naukowa oraz redakcja. Koło realizuje granty naukowe, prowadzi audycję radiową w radiu UJFM, tworzy własny podcast "Kwadrans studencki" oraz publikuje autorskie teksty publicystyczne. 

KNPP organizuje także konferencje naukowe oraz warsztaty mające na celu rozwój naukowy członków koła. 

Kontakt: knpp@uj.edu.pl
Facebook

Koło Naukowe Zakładu Studiów Polsko–Ukraińskich UJ „Wernyhora" jest uczelnianą organizacją studencką działającą przy Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich WSMiP UJ w Krakowie.

Celem Koła jest szerzenie w społeczeństwie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Ukrainy, pogłębianie i rozwijanie zainteresowań tematyką ukraińską wśród studentów UJ i młodzieży oraz polepszanie stosunków polsko-ukraińskich, a także wdrażanie studentów do pracy naukowo-badawczej.

Koło Naukowe realizuje następujące projekty:

 • klub dyskusyjny, w ramach którego z ekspertami omawiane są aktualne zagadnienia w kontekście stosunków polsko-ukraińskich. Spotkania odbywają się online, każdy może do nich dołączyć.
 • perspektywy Trójkąta Lubelskiego. Badamy praktyczny wymiar tej inicjatywy w celu usprawnienia współpracy trójstronnej w obszarach.
 • klub konwersacyjny, stworzony w celu doskonalenia języka polskiego. Spotkania są na żywo i otwarte dla wszystkich.

Członkowie Koła Naukowego uczestniczą również w projektach badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opiekunem Koła jest dr Olga Kich-Masłej

Kontakt: wernyhora.uj@gmail.com

Facebook

Instagram

The Association of International and Area studies of the Jagiellonian University in Krakow, in short AIAS (thereafter Association), holding also the Polish name "Koło Studiów Międzynarodowych i Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego" (KSMiR UJ) is a self-governed, self-forming, academic student organization working with the Faculty of International and Political Studies of JU.

All students of the Jagiellonian University may become members of the organization.

The organization aims to develop the academic interests and curiosities of students, in regard to international affairs as well as the many regions of the world. We want to expand the knowledge and the competence within the range of these matters and to integrate the students who study in Polish, with the students who study in English. AIAS allows for individual self-development, based on active participation of the members in: the different functions of the organization, the workshops, the group discussions, the conferences, as well as the educational trips.

AIAS uses the following to achieve its aims:

 • discussion groups and group tasks to integrate students and ideas
 • organizing a Debating Society to discuss prominent world issues
 • organizing meetings and discussions with guest lecturers and experts
 • encourage active participation in seminars, open lectures, and conferences
 • creating and maintaining relationships with Polish and international organizations, along with the institutions dealing with international affairs and regional problems
 • academic, research-based, and educational trips
 • preparing electronic publications discussing questions of International affairs as well as those regarding the many regions of the world.

Contact: aias.jagiellonian@gmail.com
Facebook