Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

 

 

 

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Konkursy zakończone

Konkurs Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (WSMiP UJ) na rozwój trwałej interdyscyplinarnej współpracy badawczej, realizowany jest w ramach Działania nr 3 (R2R – współpraca badawcza) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem realizowanego w ramach działania nr 3 Konkursu jest - zwiększenie umiędzynarodowienia dorobku pracowników i stopnia interdyscyplinarności badań, stworzenie grup badawczych, których zakładanym rezultatem działania jest złożenie wniosku projektowego w instytucji zewnętrznej lub przygotowanie publikacji, której zgodnie z aktualnym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, przypisano co najmniej 100 punktów w czasopiśmie indeksowanym w bazie Scopus, monografii lub rozdziału w pracy zbiorowej z II poziomu lub dodatkowej listy wydawnictw obcojęzycznych WSMiP oraz rozwój efektywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, realne włączenie studentów do badań prowadzonych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Читать еще o

Konkurs Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (WSMiP UJ) na rozwój międzynarodowej współpracy badawczej, realizowany jest w ramach Działania nr 3 (R2R – współpraca badawcza) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem realizowanego w ramach działania nr 3 Konkursu jest podniesienie jakości pracy badawczej oraz badawczo-dydaktycznej pracowników WSMiP oraz rozwój współpracy międzynarodowej, zwiększenie umiędzynarodowienia dorobku pracowników, zwiększenie stopnia interdyscyplinarności badań, stworzenie międzynarodowych grup badawczych aplikujących wspólnie o granty międzynarodowe lub współtworzących publikacje o międzynarodowym zasięgu, jakim jest publikacja monografii zbiorowej w wydawnictwie międzynarodowym II poziomu lub publikacja numeru tematycznego (special issue) czasopisma naukowego o znaczeniu międzynarodowym, indeksowanego w bazie Scopus, któremu przypisano co najmniej 100 punktów, zgodnie z aktualnym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Читать еще o

Konkurs Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (WSMiP UJ) na rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni, realizowany jest w ramach Działania nr 19 (R2S - Nauka dla społeczeństwa) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim Celem realizowanego w ramach działania nr 3 Konkursu jest rozwój współpracy zespołów badawczych WSMiP z interesariuszami zewnętrznymi, stworzenie mechanizmu umożliwiającego nabywanie i rozwijanie kompetencji naukowców związanych ze współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwój strategicznych partnerstw z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego, zwiększenie wpływu społecznego uczelni oraz  przełożenie wyników badań naukowych na procesy i zmiany społeczne.

Читать еще o

Konkurs Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (WSMiP UJ) „Granty dla przyszłości”, realizowany jest poprzez Działanie nr 14 (Zarządzanie talentami) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem realizowanego w ramach działania nr 14 Konkursu jest prowadzenie badań naukowych w ramach studenckich zespołów badawczych, rozwój kompetencji naukowych i włączenie studentów w realizowane w ramach WSMiP prace badawcze, przygotowanie publikacji naukowych oraz upowszechnienie ich wyników oraz rozwój kompetencji miękkich, związanych z prowadzeniem badań naukowych.

Читать еще o

Konkurs Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (WSMiP UJ) „Granty dla przyszłości”, realizowany jest poprzez Działanie nr 14 (Zarządzanie talentami) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem realizowanego w ramach działania nr 14 Konkursu jest prowadzenie badań naukowych w ramach studenckich kół naukowych, rozwój kompetencji naukowych i realne włączenie studentów w realizowane w ramach WSMiP prace badawcze, rozwój kompetencji miękkich, związanych z prowadzeniem badań naukowych i realizacją projektów, organizacja konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń, związanych z realizacją projektu konkursowego oraz wydawanie publikacji naukowych i popularnonaukowych. 

Читать еще o

Druga edycja Konkursu Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (WSMiP UJ) na rozwój trwałej interdyscyplinarnej współpracy badawczej, realizowana jest w ramach Działania nr 3 (R2R – współpraca badawcza) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem realizowanego w ramach działania nr 3 Konkursu jest - zwiększenie umiędzynarodowienia dorobku pracowników i stopnia interdyscyplinarności badań, stworzenie grup badawczych, których zakładanym rezultatem działania jest złożenie wniosku projektowego w instytucji zewnętrznej lub przygotowanie publikacji, której zgodnie z aktualnym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, przypisano co najmniej 100 punktów w czasopiśmie indeksowanym w bazie Scopus, monografii lub rozdziału w pracy zbiorowej z II poziomu lub dodatkowej listy wydawnictw obcojęzycznych WSMiP oraz rozwój efektywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, realne włączenie studentów do badań prowadzonych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Читать еще o

Druga edycja Konkursu Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych J (WSMiP UJ) na rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni, realizowana jest w ramach Działania nr 19 (R2S - Nauka dla społeczeństwa) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim Celem realizowanego w ramach działania nr 19 Konkursu jest rozwój współpracy zespołów badawczych WSMiP z interesariuszami zewnętrznymi, stworzenie mechanizmu umożliwiającego nabywanie i rozwijanie kompetencji naukowców związanych ze współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwój strategicznych partnerstw z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego, zwiększenie wpływu społecznego uczelni oraz  przełożenie wyników badań naukowych na procesy i zmiany społeczne.

Читать еще o

Konkurs Research Support Module dla doktorantów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ realizowany jest zgodnie z ogólnymi zasadami przyznawania finansowanie dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich, zawartych w Zarządzeniu nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zasad przyznawania wsparcia finansowego dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich UJ, w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem Konkursu jest finansowanie projektów doktorantów i uczestników studiów doktoranckich realizujących badania naukowe lub prace rozwojowe, których wynikiem jest przygotowanie publikacji naukowej lub wniosku projektowego.

Читать еще o

Konkurs Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (WSMiP UJ) „Granty dla przyszłości”, realizowany jest poprzez Działanie nr 14 (Zarządzanie talentami) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem realizowanego w ramach działania nr 14 Konkursu jest prowadzenie badań naukowych w ramach studenckich zespołów badawczych, rozwój kompetencji naukowych i włączenie studentów w realizowane w ramach WSMiP prace badawcze, przygotowanie publikacji naukowych oraz upowszechnienie ich wyników oraz rozwój kompetencji miękkich, związanych z prowadzeniem badań naukowych.

Читать еще o

Konkurs na umiędzynarodowienie publikacji i wsparcie wniosków grantowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ realizowany jest w ramach Działania nr 6 (Open Access) programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, skierowanego na zwiększenie wpływu badań prowadzonych w UJ na światową naukę. Celem Konkursu jest zwiększenie umiędzynarodowienia dorobku pracowników Wydziału poprzez zwiększenie liczby publikacji międzynarodowych, poprawę rozpoznawalności pracowników w międzynarodowym obiegu naukowym, powiększenie liczby cytowań, a także przygotowania wniosków grantowych. W Konkursie mogą wziąć udział pracownicy poszczególnych jednostek Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, zatrudnieni na stanowiskach badawczo-dydaktycznych oraz badawczych. W przypadku publikacji wieloautorskich dotyczy to przynajmniej jednego autora korespondencyjnego. W publikacjach wieloautorskich mogą uczestniczyć również inni pracownicy Wydziału.

W ramach Konkursu kosztami kwalifikowanymi są koszty tłumaczenia na język obcy lub korekty językowej (proofreading) artykułu, rozdziału w monografii, propozycji wydawniczej (book proposal), monografii lub wniosku grantowego. Koszty muszą być zgodne ze średnimi stawkami rynkowymi obowiązującymi w czasie składania wniosku oraz opłata za publikację w modelu open access dla artykułów naukowych za minimum 100 pkt lub rozdziałów w monografii z poziomu II lub dodatkowej listy wydawnictw obcojęzycznych WSMiP.

Читать еще o

Konkurs na wyjazdy zagraniczne na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ realizowany jest w ramach Działania nr 10, w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem realizowanego Konkursu jest zwiększenie internacjonalizacji badań, upowszechnienie dorobku pracowników WSMiP w wymiarze międzynarodowym, budowanie trwałych i wzajemnie korzystnych partnerstw badawczych, a także wzmocnienie międzynarodowej rozpoznawalności Uniwersytetu Jagiellońskiego. W konkursie finansowany jest czynny udział pracowników w prestiżowych zagranicznych konferencjach naukowych oraz staże badawcze w renomowanych ośrodkach badawczych za granicą.

Читать еще o

Trzecia edycja konkursu Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (WSMiP UJ) na rozwój międzynarodowej współpracy badawczej, realizowany jest w ramach Działania nr 3 (R2R – współpraca badawcza) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem realizowanego w ramach działania nr 3 Konkursu jest podniesienie jakości pracy badawczej oraz badawczo-dydaktycznej pracowników WSMiP oraz rozwój współpracy międzynarodowej, zwiększenie umiędzynarodowienia dorobku pracowników, zwiększenie stopnia interdyscyplinarności badań, stworzenie międzynarodowych grup badawczych aplikujących wspólnie o granty międzynarodowe lub współtworzących publikacje o międzynarodowym zasięgu, jakim jest publikacja monografii zbiorowej w wydawnictwie międzynarodowym II poziomu lub publikacja numeru tematycznego (special issue) czasopisma naukowego o znaczeniu międzynarodowym, indeksowanego w bazie Scopus, któremu przypisano co najmniej 100 punktów, zgodnie z aktualnym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Читать еще o

Trzecia edycja Konkursu Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych J (WSMiP UJ) na rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni, realizowana jest w ramach Działania nr 19 (R2S - Nauka dla społeczeństwa) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim Celem realizowanego w ramach działania nr 19 Konkursu jest rozwój współpracy zespołów badawczych WSMiP z interesariuszami zewnętrznymi, stworzenie mechanizmu umożliwiającego nabywanie i rozwijanie kompetencji naukowców związanych ze współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwój strategicznych partnerstw z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego, zwiększenie wpływu społecznego uczelni oraz  przełożenie wyników badań naukowych na procesy i zmiany społeczne.

Читать еще o

Druga edycja konkursu na wyjazdy zagraniczne na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ realizowana jest w ramach Działania nr 10, w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem realizowanego Konkursu jest zwiększenie internacjonalizacji badań, upowszechnienie dorobku pracowników WSMiP w wymiarze międzynarodowym, budowanie trwałych i wzajemnie korzystnych partnerstw badawczych, a także wzmocnienie międzynarodowej rozpoznawalności Uniwersytetu Jagiellońskiego. W konkursie finansowany jest czynny udział pracowników w prestiżowych zagranicznych konferencjach naukowych oraz staże badawcze w renomowanych ośrodkach badawczych za granicą.

Читать еще o

Konkurs na umiędzynarodowienie publikacji i wsparcie wniosków grantowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ realizowany jest w ramach Działania nr 6 (Open Access) programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, skierowanego na zwiększenie wpływu badań prowadzonych w UJ na światową naukę. Celem Konkursu jest zwiększenie umiędzynarodowienia dorobku pracowników Wydziału poprzez zwiększenie liczby publikacji międzynarodowych, poprawę rozpoznawalności pracowników w międzynarodowym obiegu naukowym, powiększenie liczby cytowań, a także przygotowania wniosków grantowych. W Konkursie mogą wziąć udział pracownicy poszczególnych jednostek Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, zatrudnieni na stanowiskach badawczo-dydaktycznych oraz badawczych. W przypadku publikacji wieloautorskich dotyczy to przynajmniej jednego autora korespondencyjnego. W publikacjach wieloautorskich mogą uczestniczyć również inni pracownicy Wydziału.

W ramach Konkursu kosztami kwalifikowanymi są koszty tłumaczenia na język obcy lub korekty językowej (proofreading) artykułu, rozdziału w monografii, propozycji wydawniczej (book proposal), monografii lub wniosku grantowego. Koszty muszą być zgodne ze średnimi stawkami rynkowymi obowiązującymi w czasie składania wniosku oraz opłata za publikację w modelu open access dla artykułów naukowych za minimum 100 pkt lub rozdziałów w monografii z poziomu II lub dodatkowej listy wydawnictw obcojęzycznych WSMiP.

Читать еще o

Konkurs Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (WSMiP UJ) „Granty dla przyszłości III edycja”, realizowany jest poprzez Działanie nr 14 (Zarządzanie talentami) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Celem realizowanego w ramach działania nr 14 Konkursu jest:

  • prowadzenie badań naukowych w ramach studenckich zespołów badawczych,
  • rozwój kompetencji naukowych i realne włączenie studentów w realizowane w ramach WSMiP prace badawcze,
  • przygotowanie recenzowanych publikacji naukowych
  • rozwój kompetencji miękkich, związanych z prowadzeniem badań naukowych.
Читать еще o

Czwarta edycja Konkursu Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych J (WSMiP UJ) na rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni, realizowana jest w ramach Działania nr 19 (R2S - Nauka dla społeczeństwa) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim Celem realizowanego w ramach działania nr 19 Konkursu jest rozwój współpracy zespołów badawczych WSMiP z interesariuszami zewnętrznymi, stworzenie mechanizmu umożliwiającego nabywanie i rozwijanie kompetencji naukowców związanych ze współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwój strategicznych partnerstw z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego, zwiększenie wpływu społecznego uczelni oraz  przełożenie wyników badań naukowych na procesy i zmiany społeczne. Читать еще o

Czwarta edycja konkursu Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (WSMiP UJ) na rozwój międzynarodowej współpracy badawczej, realizowany jest w ramach Działania nr 3 (R2R – współpraca badawcza) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem realizowanego w ramach działania nr 3 Konkursu jest podniesienie jakości pracy badawczej oraz badawczo-dydaktycznej pracowników WSMiP oraz rozwój współpracy międzynarodowej, zwiększenie umiędzynarodowienia dorobku pracowników, zwiększenie stopnia interdyscyplinarności badań, stworzenie międzynarodowych grup badawczych aplikujących wspólnie o granty międzynarodowe lub współtworzących publikacje o międzynarodowym zasięgu, jakim jest publikacja monografii zbiorowej w wydawnictwie międzynarodowym II poziomu lub publikacja numeru tematycznego (special issue) czasopisma naukowego o znaczeniu międzynarodowym, indeksowanego w bazie Scopus, któremu przypisano co najmniej 100 punktów, zgodnie z aktualnym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Читать еще o

Konkurs Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (WSMiP UJ) „Granty dla przyszłości”, realizowany jest poprzez Działanie nr 14 (Zarządzanie talentami) w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Читать еще o

„Indywidualne konsultacje metodologiczne” realizowane są w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w ramach działania "Kompetencje 2"skierowane na wsparcie badań poprzez ofertę udziału w pakiecie indywidualnych konsultacji metodologicznych.

Szkolenia w wymiarze 10 godzin (w okresie marzec-maj 2024 r.) dotyczące wybranego narzędzia lub metody badawczej. Konsultacje mogą dotyczyć także doboru metod do określonej tematyki badawczej.  

Читать еще o

Konkurs na wsparcie rozwoju kompetencji zawodowych pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, realizowany jest poprzez Działanie nr 15 Kompetencje #2, w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem realizowanego działania jest pogłębienie kwalifikacji zawodowych, związanych z rozwojem kompetencji badawczych, metodologicznych, językowych, narzędziowych oraz tzw. soft skills i transversal skills.

Читать еще o